Obvestilo

Dogovor med Občino Postojna in MORS-om za leti 2020 in 2021 potrjen

Postojnski občinski svet je na dopisni seji sprejel sklep, s katerim soglaša s sklenitvijo Dogovora o sodelovanju na področju uporabe javne infrastrukture na območju občine Postojna v letih 2019 in 2020 in pooblašča župana za podpis le-tega. 18 svetnikov je glasovalo za, štirje svetniki stranke SDS so se glasovanja vzdržali, svetnik  stranke SD pa je glasoval proti. 

Občina Postojna je na podlagi sprejetih sklepov na sejah Občinskega sveta Občine Postojna, s predstavniki MORS ponovno vzpostavila stik ter jih prve dni novembra povabila na delovni sestanek, na katerem so obravnavali  vsa odprta vprašanja med MORS in Občino Postojna, ki se nanašajo na Poček, med drugim tudi izpadlo sofinanciranje izgradnje Gasilsko-reševalnega centra Postojna.

Pri odprtem vprašanju izpadlega sofinanciranja izgradnje GRC Postojna, zaradi katerega sta v teku dva pravdna postopka, eden za delno razvezo Pogodbe o sofinanciranju in eden za plačilo neplačanega zneska v višini 252.000,00 EUR, je bilo ugotovljeno nesporno dejstvo, da je bil Poček v uporabi v letih 2019 in 2020 ter je MORS izvajal stalne neprekinjene vojaške aktivnosti na območju občine Postojna v letih 2019 in 2020, in to kljub odpovedi Dogovora iz leta 2004 s strani Občine Postojna. Zaradi izvajanja vaj je bila lokalna javna infrastruktura, katere investitor in lastnik je Občina Postojna, obremenjena, zaradi česar obstoji podlaga za sofinanciranje lokalne javne infrastrukture, določena v 5. členu Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami (Uradni list RS, št. 30/11) in Sklepa Vlade RS o potrditvi Programa sofinanciranja MO investicij v lokalno javno infrastrukturo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske, v Občinah Postojna, Ilirska Bistrica in Krško št. 41100-2/2017/4.

Obenem smo na sestanku dosegli dogovor glede razrešitve odprtega vprašanja, vezanega na nepremičnine na območju Počka, ki so na podlagi pogodbe št. 464-14/74 z dne 18.8.1975, ki je bila sklenjena med Občino Postojna in SFRJ – Zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo in na podlagi katere je Občina že prejela kupnino, dejansko last Republike Slovenije, ob izvzemu nepremičnin, ki predstavljajo ceste in odlagališče. V zemljiški knjigi pa so nepremičnine še vedno vknjižene kot lastnina Občine Postojna. Občina Postojna nikoli ni oporekala sklenitvi uskladitvene pogodbe za nepremičnine, ki so bile predmet Pogodbe iz leta 1975, pri čemer pa je bilo potrebno doseči dogovor o tem, da se nepremičnine, po katerih poteka kategorizirana lokalna cesta ali pot ter nepremičnine, na katerih se nahaja odlagališče odpadkov Stara vas, izvzamejo iz pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja. S predlaganim besedilom Dogovora se občina zavezuje, da bo sklenila in overila  pogodbo o uskladitvi zk stanja, ki jo bo sklenila za nepremičnine na območju OSVAD SV, vadišče Poček v k.o. Postojna, k.o. Matenja vas in k.o. Stara vas, na naslednji način:

  • do 31.12.2020 se sklene pogodba o uskladitvi zk stanja za nepremičnine na območju OSVAD SV, vadišče Poček v k.o. Postojna, k.o. Matenja vas in k.o. Stara vas, po katerih ne potekajo kategorizirane javne ceste in poti,
  • do 30. 6. 2021 se izvede parcelacija zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane javne ceste in poti ter zemljišč, na katerih leži odlagališče odpadkov Stara vas,
  • po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji se sklene naslednja pogodba o uskladitvi zk stanja za preostale nepremičnine, kategorizirane javne ceste in poti ostanejo v lasti Občine Postojna,
  • po končani parcelaciji se ob soglasju MORS, po predpisih o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja prenese na Občino parcele, na katerih leži odlagališče odpadkov Stara vas.

Dogovor torej dokončno ureja sofinanciranje GRC Postojna, vse na podlagi dejstva uporabe Počka in obremenjevanja lokalne infrastrukture v letih 2019 in 2020. Obenem dogovor rešuje tudi odprto vprašanje, vezano na nakup nepremičnin na Počku v letu 1975, ob upoštevanju dejstva, da predstavljajo ceste lokalno javno infrastrukturo (javno dobro), še posebej kategorizirane. Zaradi navedenega predstavlja dogovor temelj za sklenitev uskladitvene pogodbe ob upoštevanju, da ostanejo kategorizirane ceste in poti v lasti Občine Postojna ter da se nepremičnine, na katerih se nahaja odlagališče odpadkov Stara vas, prenese v last Občine Postojna.

Dogovor ne pomeni nikakršne zaveze za naprej, za nobeno od pogodbenih strani, ampak pomeni reševanje zadev za nazaj v zvezi z nepremičninami in podlago za izplačilo 252.000,00 EUR za sofinanciranje GRC Postojna zaradi obremenjevanja lokalne infrastrukture v letih 2019 in 2020, torej za obdobje, ki je že pri koncu in v katerem je uporaba lokalne infrastrukture zaradi uporabe Počka nedvomno izkazana.

Zaradi vsega zgoraj navedenega je tako Občinski svet Občine Postojna obravnaval predloženo vsebino dogovora in sprejel sklep.

Ne spreglejte

Pohod – izziv za gibalno ovirane osebe

V soboto, 25.05.2024, bo od 10h naprej potekal pohod za gibalno ovirane osebe. Izpred Ekomuzeja Pivških presihajočih …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja