Obvestilo

Občina Pivka je leta 2024 vnovič prejemnica Zlatega certifikata

Občina Pivka je leta 2024 vnovič prejemnica Zlatega certifikata ISSO, kar potrjuje visoko raven razvojne odličnosti in kakovostno raven življenja v občini. Zlati certifikat ISSO je rezultat doslednega prizadevanja Občine Pivka na številnih področjih, ki pomembno vplivajo na življenje in delo v naši skupnosti. V regiji se občina uvršča med prve tri na področjih: učinkovitost, gospodarstvo, življenjski standard in okolje. Na državni ravni še posebej izstopa na treh ključnih področjih: gospodarstvo, življenjski standard in okolje. V skupnem seštevku rezultatov kazalnikov Informacijskega sistema slovenskih občin – Zlati kamen Sistem ISSO je Občina Pivka v zgornji tretjini med vsemi slovenskimi občinami.

S pomočjo 54 kazalnikov, razvrščenih na osem vsebinskih področij (demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobrazba, življenjski standard, socialna kohezija in okolje) se Občina Pivka uvršča visoko na lestvicah ISSO indeksov. Še posebej smo ponosni na visoko osmo mesto na področju okolja, z vrednostjo indeksa, ki presega povprečje 212 občin za 32 odstotkov. Življenjski standard je relativno visok – tu se Pivka uvršča na 24. mesto, vrednost indeksa pa presega povprečje za 19 odstotkov, medtem je na področju gospodarstva Pivka na 35. mestu z vrednostjo indeksa, ki je za 41 odstotkov nad povprečjem za 212 občin. Glede na učinkovitost vrednost indeksa presegamo za 33 odstotkov povprečja za slovenske občine, kar Pivko uvršča na 42. mesto.

S celotnim sestavljenim indeksom ISSO 54,60 se Občina Pivka uvršča na 45. mesto med 212 slovenskimi občinami, kar pomeni, da zagotavljamo prebivalcem visoko kakovost življenja in dosegamo uravnoteženo raven razvoja.

Spodbujanje podjetništva (3. mesto med 212 občinami)

V petih letih smo namenili 644 evrov na prebivalca za spodbujanje malega gospodarstva, kar je devetkrat več od povprečja za 212 občin (70 evrov).

Sredstva za ohranjanje narave in spodbujanje OVE (4. mesto med 212 občinami)

V petih letih smo namenili 307 evrov na prebivalca za varovanje ekosistemov, naravne dediščine in spodbujanje obnovljivih virov energije, kar presega povprečje za 36 evrov.

Ekološko kmetijstvo (8. mesto med 212 občinami)

Kar 42 odstotkov kmetijskih površin v Pivki se obdeluje na ekološki način, kar nas postavlja v vrh med slovenskimi občinami, saj povprečje za občine sicer znaša le 11 odstotkov.

Indeks okolja zajema po eni strani glavne (dosegljive) parametre stanja v okolju, po drugi pa aktivnosti občine, povezane z zaščito narave in zmanjševanjem škodljivih emisij.

Indeks je izračunan s pomočjo desetih kazalnikov: zbrani odpadki, sprememba količine odpadkov, ločevanje odpadkov, vključenost v območje NATURA 2000, “Zeleni” proračun, delež ekološkega kmetijstva, indeks dnevnih migracij, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, poraba električne energije in obremenitev s hrupom.

Življenjski standard (24. mesto med 212 občinami)

Na področju življenjskega standarda smo na 24. mestu, kar je 19 odstotkov nad povprečjem.

Indeks življenjskega standarda zajema naslednje kazalnike: bruto prejemki, rast povprečnih bruto prejemkov, število zdravnikov, prezgodnja umrljivost, bolniška odsotnost, indeks zdravja otrok, indeks zdravja, indeks stanovanjske revščine, stanovanjska gradnja, spodbujanje stanovanjske gradnje, odhodki za kulturo in odhodki za šport.

Gospodarstvo (35. mesto med 212 občinami)

Indeks gospodarstva kaže podjetniško dinamiko, ob tej pa relativno moč gospodarstva – torej moč glede na število prebivalcev. Indeks nam razkrije raven podjetniške klime, torej atraktivnosti kraja za podjetnike, ob tem pa tudi glavne razvojne trende na področju gospodarstva. Izračunan je s pomočjo kazalnikov: število podjetij, dodana vrednost, indeks hitro rastočih podjetji, nastajanje novih podjetij, rast prihodka, odhodki za spodbujanje malega gospodarstva.

Učinkovitost (42. mesto med 212 občinami)

Indeks proračunske učinkovitosti zajema kazalnike, povezane z aktivnostmi občinske uprave, s pridobivanjem »kakovostnih« prihodkov in stopnjo finančne samostojnosti občine: investicije, prihodki na prebivalca in indeks finančne samostojnosti.

Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom ter vsem deležnikom, ki so s svojim sodelovanjem in podporo omogočili, da Občina Pivka ohranja visoke standarde in nudi kakovostno okolje za življenje in delo.

Ne spreglejte

Jakovica: poklon koncertnemu in opernemu pevcu Samu Smerkolju

Na belo nedeljo so se v Jakovici zbrali, da bi odkrili spominsko ploščo koncertnemu in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja