Obvestilo

Pivka: delovna poletje in jesen

V začetku poletja bomo začeli graditi fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod in optično omrežje, začeli pa bomo tudi obnavljati cestišče v Selcah. Dela bomo izvajali na vseh odsekih, kjer še ni bila zgrajena komunalna infrastruktura, in s popolnimi zaporami posameznih odsekov ceste. Promet bo otežen, zato že vnaprej vse uporabnike ceste naprošamo za strpnost in razumevanje. Vsa dela naj bi zaključili predvidoma  spomladi 2020.

KANALIZACIJA IN VODOVOD RADOHOVA VAS

Pripravljamo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca gradenj komunalne infrastrukture (fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, optičnega omrežja in obnova cestišča) v Radohovi vasi. Izbrani izvajalec bo dela začel predvidoma spomladi 2020, končal pa  jeseni 2020.

KANALIZACIJA IN VODOVOD SLOVENSKA VAS

 Pripravljamo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca gradnje vodovoda med Selcami in Slovensko vasjo ter izgradnjo tlačnega voda fekalne kanalizacije s črpališčem med Slovensko vasjo in Petelinjami. Predviden začetek del je pomlad 2020 – zaključek jesen 2020.

MOST SUHORJE

28. junija 2019 je načrtovan podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, podjetjem Godina d.o.o. iz Kozine, ter z izvajalcem nadzora, ki bo TRINGRAD NOVA d.o.o. Po podpisu pogodbe bo izvajalec začel pripravljati dokumentacijo za uvedbo del (prijava gradbišča, dovoljenje za delno zaporo ceste…). Dejanski začetek del je načrtovan za avgust, zaključek pa konec letošnjega leta.

CESTA ZAGORJE BAČ

 Minister za obrambo Karl Erjavec in župan Občine Pivka Robert Smrdelj sta 10. junija podpisala dodatek k dogovoru o sofinanciranju obnove in posodobitve ceste Zagorje – Bač. V sklopu teh del je predvidena izgradnja avtobusnih postajališč pri gasilnem domu v Zagorju ob državni cesti. Predvidena je tudi obnova ceste Zagorje – Bač (na vodilni fotografiji). Na tem delu bomo asfaltirali makadamski del ceste, na že asfaltiranjem delu pa se bomo cesto razširili in izvedli preplastitev. Ob tej cesti znotraj naselja je predvidena zgraditev fekalne kanalizacije, pločnika ter javne razsvetljave. Trenutno je v teku projektiranje kanalizacije in ceste. Predvidevamo, da bomo javni razpis za izvajalca del objavili  v poletnih mesecih, dela pa začeli jeseni. Naložbo bomo dokončali prihodnje leto.

PREPLASTITVE OBČINSKIH CEST

V teku je priprava razpisne dokumentacije za preplastitve občinskih cest, ki bodo potekale letos in prihodnje leto. Predvideno je asfaltirati odsek del ulice v Pivki, del javne poti na Kalu, razširili in pokrpali lokalno cesto od križišča z državno cesto do naselja Neverke, uredili stekanje voda s ceste od trgovine v Dolnji Košani do konca vasi proti Novi Sušici, uredili odvod voda in asfaltirali javne poti v Stari Sušici, ter izvedli rekonstrukcijo ceste od Nove Sušice proti glavni državni cesti. Večino del bomo zaradi financiranja izvedli v letu 2020.

GASILSKO, REŠEVALNO VOZILO IN KOMBI

Načrtujemo nabavo novega gasilskega vozila GVC16/15 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Pivka. Trenutno je v pripravi razpisna dokumentacija, v poletnih mesecih bomo izvedli javno naročilo za dobavo, zaključek projekta pa je načrtovan za sredino prihodnjega leta. 

Občina je v preteklem mesecu objavila javni razpis za dobavo novega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Postojna. Razpis je fazi izbire izvajalca, v začetku julija načrtujemo podpis pogodbe. Denar za nabavo vozila smo skupaj z Občino Postojna uspeli pridobiti na razpisu Ministrstva za zdravje, lastno udeležbo pri nabavi pa bo zagotovil Zdravstveni dom Postojna.

Poleti bomo za potrebe OŠ Pivka nabavili nov kombi. Starega bo prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Pivka in ga bo nadgradilo v vozilo GVM-1. 

PROJEKT CULTURECOVERY

V izdelavi so interaktivne table, ki bodo predstavljale nesnovno kulturno dediščino Pivškega in bodo umeščene pri Zgonarjevih v Stari Sušici. Organizirali bomo izobraževanje za uporabo kreativnih industrij v promociji. Pripravili bomo tudi knjižico s predstavitvijo kamnoseške dediščine Kala.

PROJEKT NATURE&WILDLIFE

V juliju bodo na javnem razpisu izbrani izvajalci postavljali interpretativna igrala, narejena iz naravnih materialov. Igrala bomo postavili pri Krpanovem domu in na stadionu v Pivki, pri šoli v Palčju, na igrišču v Trnju ter pri Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer. Pripravljali bomo tudi materiale za spletno aplikacijo, ki bo domačinom in obiskovalcem služila za usmerjanje ter doživljanje in spoznavanje narave v našem parku.

PROJEKT CARNIVORA DINARICA:

Poleti bomo intenzivno pripravljali vsebino postavitve razstave v središču za usmerjanje in ozaveščanje o pomenu velikih zveri v Krpanovem domu ter zasnove za ureditev kotičkov o velikih zvereh in sobivanju na osnovnih šolah v Pivki in Košani. Kotička bomo uredili jeseni. Verjetno že konec avgusta bomo začeli z nizom delavnic v pivških vaseh, v Pivki in v občinah naše regije. Namenjene bodo splošni javnosti, nekatere pa bodo posebej kmetovalcem, lovcem, načrtovalcem prostora in drugim deležnikom. Zavod za gozdove Slovenije, partner v projektu, bo na javnem razpisu izbrano vzorčno kmetijo opremil z visokimi ograjami in drugimi sredstvi za preventivo pred mogočimi napadi velikih zveri.  

MERLIN CV 

V okviru programa Interreg SLO-IT bo Občina Pivka v skupnem projektu slovenskih in italijanskih partnerjev MerlinCV  do leta 2021 povezala gradove in vile v Občini Pivka z drugimi gastronomskimi točkami po tematski kolesarski poti, izvedla izobraževanja lokalnih ponudnikov in organizirala v območju čezmejne turistične regije potujoči tematski festival in gostujočo razstavo ter druge doživljajske dogodke. Trenutno potekajo aktivnosti na zasnovah vsebin gradov skozi čas.

INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

Projekt je namenjen opremljanju Ekomuzeja krajinskega parka in omogočanju večje dostopnosti Ekomuzeja ter značilnosti in lepot parka osebam s posebnimi potrebami. Do konca leta bomo pridobili zvočno opremljeno maketo območja parka, tri petminutne filme in nekaj videoklipov, načrt vodenja oseb s posebnimi potrebami po ekomuzeju, nabavili pa bomo tudi očala za prikaz virtualne resničnosti in še nekaj druge opreme za ljudi z okvarmi sluha in vida.

EKO ŠOTORIŠČE

V parku Srednje gozdarske in lesarske šole (SGLŠ), pri Hostlu Proteus, bomo postavili interpretativno promocijsko točko, na kateri bomo promovirali krajinski park z Ekomuzejem za obiskovalce hostla Proteus. V okviru projekta bo partner v projektu, SGLŠ, uredil  ekoštorišče, z opremo prilagojeno gibalno oviranim osebam .

ŠIRITEV IOC NEVERKE

V letu 2018 je Občina Pivka odkupila cca. 3 ha novih zemljišč za potrebe širitve IOC Neverke. Na tem delu bo najprej zgrajena dovozna cesta in vsa potrebna komunalna infrastruktura, nato pa bodo zemljišča na voljo zasebnim investitorjem, ki so za nove kapacitete že izkazali izjemen interes. Pričetek del je predviden že v letošnjem letu, večinoma pa se bodo dela izvajala v letu 2020.

PODJETNIŠKI INKUBATOR

V IOC Neverke bomo še v letošnjem letu pričeli z deli za izgradnjo novega podjetniškega inkubatorja za proizvodne dejavnosti, skupne površine 1.000 m². V inkubatorju bodo lahko mlada in novo nastala podjetja, z lastnimi stroji kot npr. računalniško krmiljeni CNC obdelovalni stroji ipd., enostavno pričela z izvajanjem dejavnosti, brez da bi morala na začetku svoje poslovne poti investirati v nakup zemljišč in gradnjo poslovnih hal.

UREDITEV PRETOVORNE INFRASTRUKTURE PRI  RAMPI

Za potrebe pretovora materialov in surovin s cestnega na železniški promet, bo v sklopu projekta širitve IOC Neverke, urejena tudi pretovorna infrastruktura, ki se nahaja v neposredni bližini obstoječe industrijske cone. S tem se bo izjemno moteči pretovor, ki sedaj poteka na železniški postaji v Pivki, v celoti preselil na območje IOC Neverke. Posledično se bo zmanjšal tovorni promet proti Pivki, kar bo vplivalo na zvišanje prometne varnosti v cestnem prometu.

KOLESARSKE POTI

 Pripravljamo projektno dokumentacijo za ureditev občinskih kolesarskih poti na območju občine Pivka.

TOPLOTNI OVOJ KRPANOVEGA DOMA 

V sklopu čezmejnega Interreg projekta SEAP to SECAP, bo v letošnjem letu na Krpanovem domu izveden nov toplotno-izolacijski ovoj oz. fasada objekta, s čemer bodo v objektu doseženi neprimerno boljši delovni pogoji. Obenem se bo znatno znižala potreba po toplotni energiji za ogrevanje, Krpanov dom pa bo s tem končno pridobil urejen in sodoben izgled.

OBVOZNICA IN KANALIZACIJA

 Direkcija RS za infrastrukturo bo v naslednjih mesecih začela z odkupi zemljišč za izgradnjo obvoznice Pivka.

Podpisali smo pogodbo s projektnim podjetjem VGB Maribor za izdelavo projektne dokumentacije (DGD, PZI) za zgraditev komunalne infrastrukture v naseljih Klenik in Trnje. Projektirali bomo celovito ureditev  komunalne infrastrukture  in zunanjih površin: obnovo obstoječega vodovoda, izgradnjo kanalizacije za odvod komunalne odpadne in meteorne vode, obnovo ceste ob trasi načrtovane kanalizacije in vodovoda, ureditev pločnikov (na območjih, kjer ni strnjenega naselja), izvedba zemeljskih vodov nizkonapetostnega omrežja in javne razsvetljave ter izvedbo zemeljske napeljave optičnega omrežja.

DOM ZA STAREJŠE OBČANE

 Intenzivno potekajo priprave za zgraditev doma na Bedinku v Pivki. Investitor Orpea d.o.o. bo zgradil tudi del dostopne ceste s pločnikom in vso komunalno infrastrukturo za širše območje Bedinka. Od omenjene ceste bo namreč zgrajen priključek na parkirišče ob domu za starejše. Predvideno je, da bo investitor pridobil gradbeno dovoljenje za vse navedeno, to pa je tudi pogoj za začetek operativnih del jeseni 2019.

INFRASTRUKTURA DRSKOVČE

Konec aprila 2019 smo začeli graditi infrastrukturo v tej vasi. Dela, ki obsegajo izgradnjo vodovoda s pitnikom ob igrišču, izgradnjo nizkonapetostnega voda elektro instalacij, izvedbo gradbenih del za javno razsvetljavo in osvetlitev igrišča ter izvedbo razširitve ceste od objekta Drskovče št. 4 pa do igrišča, v bližini katerega zasebni investitor zaključuje z graditvijo  kampa, so bila operativno zaključena do polovice junija 2019. Cesto smo uredili v makadamski izvedbi v širini petih metrov. Uredili smo tudi vse brežine na območju razširitve ceste. Dela je izvajalo podjetje Besim Hajdari s.p. iz Postojne. Nadzor pri izvedbi del pa je opravljalo podjetje  PROGRAD Andrej Žnidaršič s.p iz Nadanjega sela.

Vir: Občina PIvka

Most Suhorje
Bankine – Nova Sušica
Ureditev kolesarskih poti

Ne spreglejte

Jakovica: poklon koncertnemu in opernemu pevcu Samu Smerkolju

Na belo nedeljo so se v Jakovici zbrali, da bi odkrili spominsko ploščo koncertnemu in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja