Obvestilo

Pivka: po naložbeno uspešnih mesecih z ambicioznimi načrti naprej

Župan Občine Pivka Robert Smrdelj je na tradicionalni novinarski konferenci pred občinskim praznikom predstavil aktualne in prihodnje naložbe v občini ter razglasil letošnje prejemnike občinskih priznanj.

April v znamenju gasilskih pridobitev

V sklopu praznovanja občinskega praznika občine Pivka je bila 23. aprila podpisana pogodba za nakup gasilskega vozila GVC-1 za Prostovoljno gasilsko društvo Košana. Z novim vozilom bodo gasilci še bolj učinkovito posredovali pri vseh vrstah intervencij. Vrednost pogodbe znaša 351 tisoč evrov. Vozilo bo dobavljeno prihodnje leto. V preteklem mesecu so namenu predali dve naložbi: otroško igrišče v Radohovi vasi, vrednost del je 29 tisočakov, in nov vodovod ter komunalno infrastrukturo v Radohovi in Slovenski vasi v vrednosti 1.6 mio evrov, znotraj širšega 40-milijonskega kohezijskega projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP. 26. aprila so ob 70-letnici PGD Košana izročili ključ prenovljenega gasilskega doma v Dolnji Košani. V sklopu prenove obstoječega objekta gasilskega doma in dozidave prizidka so zagotovili 305 m2 neto površin. Naložbo v višini nekaj več kot 820 tisoč evrov so v celoti poravnali iz občinskega proračuna v okviru proračunskih let 2022 – 2024.

Od jutri nova kanalizacija v Zagorju

  1. maja bodo namenu predali kanalizacijo v Zagorju. Zagotovili so priključitev novih objektov na kanalizacijsko omrežje ter odločno zmanjšali negativne vplive na okolje, saj bodo zdaj lahko učinkoviteje obvladovali in čistili odpadne vode ter poskrbeli za možnost trajnostnega razvoja kraja. Z ureditvijo vodovoda so zagotovili kakovostno oskrbo s pitno vodo, z obnovo vozišč pa varno uporabo prometnih površin ter estetsko dovršenost kraja. Vrednost celotne naložbe, ki je bila izvedena v manj kot letu dni, znaša 666 tisoč evrov, ki jih je v celoti zagotovila Občina Pivka.

Večja ponudba stanovanj

Na stanovanjskem področju se izvaja rekonstrukcija objekta na Kolodvorski 11 z ureditvijo petih neprofitnih stanovanj za različne ciljne skupine. Vrednost naložbe, sofinancirane s 309 tisoč evri iz Načrta za okrevanje in odpornost, znaša skoraj 690 tisoč evrov, pričakuje se, da bo projekt končan do konca tega leta.

V sferi komunalne infrastrukture se za stanovanjsko gradnjo izvajajo investicije v več naseljih, med drugim v stanovanjski soseski Selce, kjer so opremili zemljišča za gradnjo petih stanovanjskih hiš. Vrednost del je znašala 99 tisočakov. Zaradi načrtovane gradnje treh večstanovanjskih objektov in niza enostanovanjskih hiš ob ulici Radohovska pot, bo Občina Pivka zgradila novo komunalno infrastrukturo, ki zajema izgradnjo vodovoda, pločnika, javne razsvetljave in širitev ceste s podpornimi zidovi. Izbrani izvajalec bo komunalno ureditev zaključil marca 2025. Letos je eden od zasebnih investitorjev pričel z izgradnjo cca 40 stanovanj za prodajo.

Gradnja infrastrukture v Trnju

V naselju Trnje načrtujejo gradnjo kanalizacije, vodovoda, telekomunikacijskih vodov in izgradnjo sončne elektrarne. Občina Pivka je na podlagi vloge za dodelitev sredstev »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) – Načrt za okrevanje in odpornost«, prejela odločbo o dodelitvi sredstev za sofinanciranje projekta v višini nekaj več kot 945 tisoč evrov. Celotna investicija je ocenjena na dobre tri milijone evrov. Sledi izbira izvajalca, še letos se prične gradnja, ki bo zaključena v prvem tromesečju leta 2026.

Obnovljene ceste, novosti v zdravstvu, šolah in vrtcu

Na področju vlaganj v cestno mrežo bodo letos izvedli preplastitve občinskih cest v vrednosti 342 tisoč evrov, pa tudi širitve lokalne ceste v Veliki Pristavi, kjer se načrtuje izgradnja podpornega zidu in javne razsvetljave v vrednosti 49 tisočakov.

V sferi zdravstva bomo uredili prostore fizioterapije v Zdravstveni postaji Pivka. Občina Pivka bo financirala že izdelano projektno dokumentacijo, gradbeno obrtniška in instalacijska dela ter pohištveno in medicinsko opremo. Skupna ocenjena vrednost investicije znaša 206.488 evrov,  pri čemer bo vrednost sofinanciranja ministrstva za zdravje 143.600 evrov.

Glede naložb v javne objekte v segmentu vzgoje in izobraževanja bo izvedena obnova kuhinje in spodnjih prostorov v OŠ Šmihel v vrednosti 70 tisoč evrov. Predvidena dela obsegajo tudi ureditev ene učilnice za potrebe vrtca. Uredili bodo tudi zunanje površine z novim otroškim igriščem za potrebe vrtca in ostalih lokalnih uporabnikov. Izvedba je predvidena v času poletnih počitnic. V maju načrtujemo ureditev pločnika ob cesti mimo OŠ Pivka, ki bo povezal parkirišče pri športni dvorani Skala z obema vhodoma v osnovno šolo ter zagotovil varno šolsko pot ob prihodu v šolo z avtomobilom. Ocenjena vrednost del je 11 tisočakov, financirana bodo iz lastnih sredstev.

Eko vrtec v Pivki

Od 8. maja do vključno 8. junija letos bo v prostorih Občine Pivka Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za Eko vrtec Pivka. Občina načrtuje izgradnjo dodatnih osem igralnic oz. oddelkov več kot predvideva prvotni načrt, in sicer je dodana podkletena etaža jugovzhodnega trakta in nadvišanje z novo nadstropno etažo severnega trakta. Posledično se preoblikujejo zunanje igralne površine in  preuredijo parkirne površine pred glavnim vhodom.

Posodobitve površin za rekreacijo in šport

Aktualna je obnova telovadnice v Košani z nakupom opreme za športne discipline. Vrednost del znaša 236 tisoč evrov, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo ureditev sofinanciralo v višini 100 tisoč evrov. Dela v notranjosti bodo končana še ta mesec. Občina pripravlja potrebno dokumentacijo za izbor izvajalca za urejanje druge faze obnove, ki zajema statično sanacijo fasade. Vsa dela bodo zaključena predvidoma do 1. septembra letos.

V Dolnji Košani so uredili balinišče v sodobno pokrito balinarsko središče z neto tlorisno površino 583,6m2. Namen investicije je bila posodobitev obstoječega štiristeznega balinišča z ureditvijo ustrezne podlage, izravnave in preplastitev vseh štirih stez ter razširitev za tribune, izvedba razsvetljave in obrobe balinarskih stez. Z izvedenim posegom je bistveno izboljšana uporaba balinišča ter omogočena regularnost tekem v prvi ligi. Naložbo v višini 252.000 evrov je sofinancirala Fundacija za šport  v višini 60 tisoč evrov in ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport v višini 81 tisoč evrov.

Projekti v pripravi

Na področju stanovanjske gradnje je med najpomembnejšimi projekti gradnja stanovanjske soseske Šentpeter v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS. Gradnja 60 neprofitnih stanovanj za mlade družine se bo pričela prihodnje leto. Štiri manjša stanovanja bo Občina uredila v stanovanjskem objektu na Kolodvorski 26.

Komunalno infrastrukturo bomo uredili v naselju Klenik. Na območju načrtovane gradnje bo obnovljen tudi vodovod in spremljajoča infrastruktura. Ocenjena vrednost investicije znaša 2.2 mio evrov. Načrtujemo rekonstrukcijo vodovoda Ravne-Šmihel-Mala Pristava, ki je šibka točka v sistemu oskrbe s pitno vodo v Košanski dolini. Ko bo zgrajen nov vodovod, se pričakuje zmanjšanje vodnih izgub in izboljšanje tlačnih razmer. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.9 mio evrov.

Na področju cestne infrastrukture je v zaključni fazi recenzije projektna dokumentacija za rekonstrukcijo regionalne ceste preko Vremščice, s katero bomo zagotovili primerno širino vozišča, izvedli preplastitev vozišča, uredili odvodnjavanje, prometno signalizacijo ter prometno opremo. Vrednost del je ocenjena na 3 mio evrov. Ureditev Snežniške ceste v Pivki, od Kavarne pa do križišča za Sitor, je predvidena v letih 2024 in 2025. Za izboljšanje pretočnosti in prometne varnosti pešcev ter ostalih udeležencev v prometu bo urejeno vozišče z dvostranskim hodnikom za pešce in kolesarsko stezo, križišče s Snežniško in Kolodvorsko cesto ter priključkom za Trnje, cestna razsvetljava, odvodnjavanje, prometna oprema in signalizacija ter vsi priključki na Snežniško cesto. Projektantska ocena investicije znaša 839 tisočakov. Pri izvedbi projekta nastopa ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za infrastrukturo kot naročnik, Občina Pivka pa v vlogi sofinancerja. Letos bomo pričeli s postopki odkupov zemljišč, nato pa sledi izvedba javnega naročila izbire izvajalca za gradnjo ter uskladitev in podpis sofinancerskega sporazuma.

Rekonstrukcija regionalne ceste na relaciji Parje – Zagorje z umestitvijo kolesarske poti je predvidena v letih 2025 do 2027.

Posebna pozornost bo namenjena tudi izgradnji kolesarskih povezav. V sklopu projekta Izgradnja kolesarskih poti v občini Pivka se ureja del daljinske kolesarske povezave, in sicer od Prečne ulice, do koder je že zgrajena, prek centra naselja do novozgrajene kolesarske povezave v Radohovi, ter od Prečne ulice do Osnovne šole Pivka. S temi povezavami bo vzpostavljen del varnih kolesarskih povezav kot del državne daljinske kolesarske povezave D11. Projektna dokumentacija je bila izdelana in pregledana v postopku recenzije, prav tako so bila odkupljena vsa potrebna zemljišča ter pridobljena gradbena dovoljenja. Ocenjena vrednost izvedbe znaša 815 tisoč evrov. V letošnjem letu bo Občina naročila izdelavo idejne zasnove za ureditev kolesarske povezave od Parka vojaške zgodovine do Kala in ob regionalni cesti od Kala do Neverk. Po pripravi projektne naloge s strani Direkcije za infrastrukturo pa še PZI dokumentacijo. Sledi uskladitev in podpis sporazuma o sofinanciranju, letos odkupi zemljišč in izvedba javnega naročila za izbiro inženirja ter izvajalca. Izvedba del bo potekala od leta 2024 do 2026.

Na področju vzgoje in izobraževanja načrtujejo izgradnjo Vrtca Pivka v drugi fazi ter energetsko obnovo na OŠ Pivka in druge izboljšave. V obravnavi je sprememba prostorskega načrta, ki bo v končni fazi omogočal izgradnjo 20 oddelčnega vrtca Vetrnica. Na OŠ Pivka potekajo usklajevanja potreb z zaposlenimi na šoli, občinsko upravo in projektanti. Izdelana projektna dokumentacija z ovrednotenimi popisi del je namreč pogoj za kandidiranje na razpise za sofinanciranje.

V športnem sektorju se pripravlja celovita ureditev športnega parka v Pivki ter razdelitev športnega kompleksa v Košani za različne uporabnike.

Na področju turizma Občina načrtuje širitev Centra o velikih zvereh Dina.

Poleg tega Občina načrtuje tudi vzpostavitev mladinskega centra in mladinskega hotela v objektu na Snežniški cesti 2 v Pivki.

Prejemniki letošnjih občinskih priznanj v občini Pivka

Avgust Brezovnik prejme priznanje Občine Pivka za leto 2024 zaradi svojega prispevka k razvoju društvenega življenja v Košani in širše v občini.

Milan Mozetič prejme plaketo Občine Pivka za leto 2024 za svoj dolgoletni prispevek in nesebično delo na kulturnem, cerkvenem in družbenem področju v Košani in širše v občini.

Aleksander Kušlan prejme plaketo Občine Pivka za leto 2024 zaradi dolgoletnega prispevka k lokalni kulturi, informiranju ter ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine občine Pivka.

Evgen Primožič prejme plaketo Občine Pivka za leto 2024 za dolgoletni prispevek in delo v Društvu upokojencev Pivka.

Občina Pivka / Uredništvo NzN

Foto: Valter Leban

 

Ne spreglejte

Dan zaščite in reševanja v Cerknici

Na parkirišču Trikotnik v Cerknici je v soboto, 8. junija, potekal razgiban dan zaščite in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja