Obvestilo

Pivka: S predstavitvijo obsežnih in raznoterih projektov v praznovanje občinskega praznika

Novinarska konferenca je že po tradiciji namenjena predstavitvi rezultatov preteklega obdobja, projektov v izvajanju in načrtovanih projektov ter razglasitvi aktualnih občinskih nagrajencev.

Župan občine Pivka Robert Smrdelj in direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel sta v torek, 25. aprila, na novinarski konferenci predstavila največje projekte na področjih cestno-prometne in komunalne infrastrukture ter na področjih družbenih dejavnosti in naložb v javne in športne objekte. Poudarila sta spodbudne rezultate pivškega turizma in povabila k ogledu dogodkov, ki spremljajo letošnji občinski praznik z vrhuncem 9. maja ob 17. uri, ko bodo podeljena letošnja občinska priznanja.

Naložbe

Na področju vlaganj v cestno mrežo smo v sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo izvedli rekonstrukcijo državne ceste, odsek med Ilirsko Bistrico in Pivko v Parjah. Vrednost del je  znašala 1.063.000 evrov, od tega je  12,4 odstotka sofinancirala Občina Pivka, preostanek pa država.

V zaključni fazi je rekonstrukcija križišča ob državni cesti Pivka – Ribnica, in sicer od križišča za Šmihel do križišča za Nadanje selo. Vrednost investicije znaša 635.200 evrov, od tega je delež Občine Pivka 8,5 odstotka, preostanek od države.

Glede izgradnje ceste preko Vremščice na odseku  Divača – Goriče – Kal od km 7.370 do km 10.600 je dokumentacija PZI v zaključni fazi recenzije. Vrednost izvedbe je ocenjena na 3.000.000 evrov.

Župan je izpostavil tudi projekte, ki jih načrtuje Občina v sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo.

Zaradi prometne obremenjenosti državne ceste Postojna – Ilirska Bistrica – Jelšane s tranzitnim prometom je pred leti Občina Pivka z Direkcijo RS za infrastrukturo aktivno pristopila k izdelavi idejnega projekta obvoznice. Projekt zajema rekonstrukcijo Postojnske in Snežniške ceste, izgradnjo petkrakega krožišča na Snežniški cesti pri podjetju Javor, izgradnjo nove ceste s potekom od krožišča na Snežniški cesti, preko skladiščnih površin, Tovarniške in Radohovske poti ter nadalje do tunela pod Kerinom z navezavo tunela do podvoza pod železnico v Hrastju. Začetek gradnje, ki bo sočasno potekala z izgradnjo podvoza, je predviden aprila 2025. Na osnovi potrjene predinvesticijske dokumentacije iz leta 2013 je okvirna ocenjena vrednost gradbenih del od krožišča Javor do podvoza Hrastje 9.500.000 evrov.

Direkcija RS za infrastrukturo pripravlja projektno in investicijsko dokumentacijo za podvoz pod železnico na G1-6 Pivka-Ribnica, pri čemer sodeluje tudi Občina Pivka. Glede na povezanost projektov pričakujejo, da se bo investicija izvajala koordinirano z gradnjo pivške obvoznice. Ocenjena vrednost izvedbe znaša 3.392.000 evrov.

Ureditev Snežniške ceste v Pivki – od Kavarne pa do križišča za Sitor je predvidena v letih 2024 in 2025. Projektna dokumentacija PZI je recenzirana. Letos bodo pričeli s postopki odkupov zemljišč, nato pa sledi izvedba javnega naročila izbire izvajalca za gradnjo ter uskladitev in podpis sofinancerskega sporazuma. Projektantska ocena investicije znaša 839.000 evrov.

Direkcija za infrastrukturo in Občina Pivka sta aprila 2022 podpisala sporazum o sofinanciranju parkirišča, pločnika in zidu ob Kolodvorski cesti v sklopu projekta »Gradnja izven nivojskega dostopa do ŽP Pivka«, s čimer bi bile zagotovljene parkirne površine za uporabnike železniškega prometa in pa varna pot pešcem. Trenutno potekajo aktivnosti izdelave projektne dokumentacije za izvedbo in odkup potrebnih zemljišč. Pričetek gradnje je predviden leta 2025. Skupna vrednost projekta znaša 1.925.000 evrov  z DDV, delež Občine Pivka je 16,57 odstotka oz. 318.000 evrov.

V sklopu projekta »Izgradnja kolesarskih poti v občini Pivka« urejajo del daljinske kolesarske povezave, in sicer od Prečne ulice, do koder je že zgrajena, preko centra naselja do novozgrajene kolesarske povezave v Radohovi, ter od Prečne ulice do Osnovne šole Pivka. Projektna dokumentacija je bila izdelana in pregledana v postopku recenzije, prav tako so bila odkupljena vsa potrebna zemljišča ter pridobljena gradbena dovoljenja. Ocenjena vrednost izvedbe znaša 815.000 evrov.

Letos bo Občina naročila izdelavo idejne zasnove za ureditev kolesarske povezave od Parka vojaške zgodovine do Kala in ob regionalni cesti od Kala do Neverk, po pripravi projektne naloge s strani Direkcije za infrastrukturo pa še PZI dokumentacijo. Sledi uskladitev in podpis sporazuma o sofinanciranju, v letu 2024 odkupi zemljišč in izvedba javnega naročila za izbiro inženirja ter izvajalca. Izvedba del bo potekala od leta 2024 do 2026.

Načrtovana je rekonstrukcija regionalne ceste na relaciji Parje – Zagorje z umestitvijo kolesarske poti.  Letos bodo poskrbeli za projektno dokumentacijo IZP, PZI ter pripravili in podpisali sporazum o sofinanciranju. Prihodnje leto sledi odkup zemljišč, javni razpis in postopek za izbiro inženirja ter izvajalca. Izvedba del je predvidena v letu 2025 do 2027.

Prihodnje leto bodo stekla gradbena dela za ureditev križišča za vas Gradec na državni cesti. Projektna dokumentacija je že izdelana, v letošnjem letu bodo odkupljena zemljišča ter pripravljen in podpisan sporazum o sofinanciranju ter izveden javni razpis z izbiro inženirja ter izvajalca.

Načrtovana je ureditev levega zavijalnega pasu na cesti Pivka – Ribnica pri priključku za Novo Sušico. Izdelava projektne naloge in projektne dokumentacije IZP, PZI je predvidena v letošnjem in prihodnjem letu, prav tako priprava in podpis sporazuma o sofinanciranju. V letu 2025 so predvideni odkupi zemljišč, izvedba javnega razpisa za izbiro inženirja ter izvajalca in izvedba del.

Na področju preskrbe z vodo je župan izpostavil zaključek del za izgradnjo komunalne infrastrukture v Radohovi in Slovenski vasi, v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop« Gradnja se je pričela junija 2021 z izgradnjo vodovoda na trasi od Selc do Slovenske vasi in nadaljevala z izgradnjo komunalne infrastrukture v Slovenski ter nato še v Radohovi vasi. Dela so bila zaključena v novembru 2022. Vrednost investicije je znašala 1.590.000 evrov, pri čemer znaša lastni vložek občine 451.000 evrov,  vrednost sofinanciranja Evropske unije iz Kohezijskega sklada 968.000 evrov in iz državnih sredstev 171.000 evrov.

Na območju naselja Trnje je predvidena gradnja kanalizacije, vodovoda, kabliranje tangiranih elektro in telekomunikacijskih vodov ter ureditev zunanjih površin. Ocenjena vrednost investicije je 2.140.000 evrov, od tega iz Načrta za okrevanje in odpornost 1.000.000 evrov.

V naselju Zagorje so doslej zgradili večino kanalizacijskega omrežja s črpališčem in čistilno napravo. V letu 2023 je predvidena izdelava investicijske dokumentacije, izbira izvajalca in pričetek del, dokončanje gradnje pa leta 2024. Ocenjena vrednost investicije znaša 450.000 evrov.

V naselju Klenik se načrtuje gradnja komunalne infrastrukture in ureditev zunanjih površin. Ocenjena vrednost investicije znaša 2.200.000 evrov.

Načrtujejo tudi rekonstrukcijo vodovoda Ravne-Šmihel-Mala Pristava. Ocenjena vrednost investicije je 1.943.000 evrov.

Občina Pivka zagotavlja šolskim in predšolskim otrokom ustrezne, varne in prijetne prostore. Zaključuje se izgradnja nove dvorane v Šmihelu, ki bo namenjena podružnični šoli v Šmihelu, za  izvedbo kulturnih dogodkov in podaljšanega bivanja. Namenjena bo tudi zunanjim uporabnikom: kulturnim društvom, športnim klubom in rekreativnim športnikom. Občina je pridobila sredstva v višini 270.000 evrov s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter 55.157 evrov s strani Fundacije za šport. Vrednost investicije brez DDV znaša 760.000 evrov.

Kompleks Osnovne šole Pivka je velik, zato investicijsko vzdrževalna dela izvajajo v več fazah. Del kompleksa, kjer se odvija pouk na razredni stopnji, ter avla in razdelilna kuhinja, je bil zgrajen leta 1965 in pozneje že nekajkrat obnovljen. Zaradi vedno večjega števila otrok je potreba po povečanju razdelilne kuhinje in jedilnice ter ureditvi dodatnega vhoda v objekt na razredni stopnji ter po nekaj dodatnih učilnicah. Ta del šole je treba tudi energetsko sanirati, predvsem toplotno izolacijski ovoj fasade. V proračunu za leto 2022 je predvidenih 35.000 evrov lastnih sredstev, ki so namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije. V načrtu razvojnih programov pa je za leto 2023 predvidenih 400.000 evrov, od katerih je zaželen čim večji delež sofinanciranja iz predvidenih razpisov.

Predvidena je izgradnja 2. faze vrtca Vetrnica, ki obsega dodatnih osem oddelkov. Letos bo potrebno spremeniti prostorski načrt, ki bo v končni fazi omogočal izgradnjo 20-oddelčnega vrtca.  Sočasno s pripravo prostorskega akta bo izdelana dokumentacija za spremembo gradbenega dovoljenja in ocena vrednosti investicije. Pričetek gradnje 2. faze vrtca je predviden v letu 2024, zaključek pa 2026.

Občina veliko pozornosti namenja stanovanjskemu področju. V začetku leta je odkupila 6811 m2 zemljišča za Zdravstveno postajo v Pivki za potrebe izgradnje neprofitnih stanovanj, skupaj s Stanovanjskim skladom RS.

Marca letos je bila zaključena celovita sanacija strehe in fasade objekta na Kolodvorski cesti 3 v Pivki (večinski lastnik je Občina Pivka)  ter druga potrebna dela v skupni vrednosti približno  90.000 evrov v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenija, OE Nova Gorica.

V letu 2024 je načrtovana gradnja stanovanjske soseske Šentpeter, ki bo predvidoma končana do leta 2026.

Na osnovi interesa dveh zasebnih investitorjev za izgradnjo večstanovanjskega objekta in niza enostanovanjskih hiš ob ulici Radohovska pot, smo na Občini novembra 2022 sprejeli spremembo prostorskega načrta in s tem omogočili zasebnim lastnikom zemljišča pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje. Letos bo eden od zasebnih investitorjev pričel z izgradnjo cca 40 stanovanj za prodajo.

Načrtujejo delno obnovo objekta na naslovu Kolodvorska 26 z ureditvijo štirih manjših stanovanjskih enot v skupni površini cca 130 m2 in pripadajočih kletnih prostorov. Stroški projekta so v preliminarni fazi ocenjeni na 120.000 evrov. Investicija je predvidena za izvedbo v letih 2023 in 2024.

Občina Pivka je na razpisu iz Načrta za okrevanje in odpornost za dodelitev sredstev, s področja stanovanjske politike, pridobila sredstva za sofinanciranje odkupa objekta na Kolodvorski 11 ter izgradnje petih neprofitnih stanovanj za dodelitev ciljnim skupinam, kot so: mladi, mlade družine, družine z več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, socialno ogroženi, marginalizirane skupine (npr. etnične manjšine), starejši, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, ki jo opravljajo, pomembni za skupnost. Stroški projekta so ocenjeni na 539.200,00 evrov, od tega je odobren znesek sofinanciranja v višini 309.000 evrov.  Investicija bo izvedena v letih 2023 in 2024.

Med posodobitvami površin za rekreacijo in šport župan izpostavlja gradnjo kovinskega nadstreška na balinišču v Košani. Letos je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, investicija je ocenjena na 250.000 evrov. Projekt smo konec januarja prijavili na razpis Fundacije za šport. V pripravi je PZI dokumentacija, gradnja je načrtovana takoj po odobritvi sofinancerskih sredstev.

Športne in ostale javne in pol-javne površine obstoječega športnega kompleksa v Košani bo potrebno razdeliti več različnim uporabnikov: osnovni šoli in vrtcu, košanski mladini, nogometašem in balinarjem ter vaščanom. Zaradi velikega obsega potrebnih ureditev glede na uporabnike se je pokazala potreba po celoviti zasnovi in postopni izvedbi v manjših sklopih (pomožno nogometno igrišče in garderobe, atletska steza, parkirišča, zunanje površine šole in prostorov za mlade, otroška igrišča za vrtec in javno rabo, …), za katere bi lažje pridobivali sredstva. V letu 2023 je bil izdelan geodetski posnetek. V izdelavi je idejna zasnova, ki bo opredelila funkcionalno zaključene sklope in bo podlaga za uskladitev z vsemi uporabniki športnega kompleksa in kateri bo sledil razvoj območja. Posamezni sklopi so v letih do 2026 predvideni za prijavo za sofinanciranje iz sredstev SIPN, MIZŠ ter potencialnih drugih.

Zasnova obstoječega športnega parka v Pivki je funkcionalno zastarela, kar se odraža v slabi izkoriščenosti športnih površin. V tekočem letu bomo pripravili dokumentacijo na nivoju idejnih rešitev, ki bo opredelila funkcionalno zaključene sklope in bo podlaga za nadaljnji razvoj športnega parka. Ocenjena vrednost investicije znaša 329.000 evrov. Projekt je predviden za prijavo za sofinanciranje iz sredstev MIZŠ.

Junija bodo v Pivki pričeli rekonstrukcijo in dozidavo objekta obstoječega gasilskega doma v Košani. Ocenjena vrednost investicije za objekt  320 m2 znaša 797.000 evrov.

Občina je usmerjena v razvoj trajnostnega turizma. V sklopu projekta izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera – PIVKA.KRAS.PRESIHA, nadgrajujemo interpretacijo v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi. Gradnja novega objekta in rekonstrukcija obstoječega sta se pričeli konec januarja 2023, z namenom izboljšanja izkušnje obiskovalcev. Poleg rekonstrukcije obstoječega objekta bo zgrajena nova razgledna ploščad, ki bo nudila obiskovalcem pogled na naravne lepote Petelinjskega polja z reko Pivko.

Zaključek del je načrtovan v septembru 2023, pri čemer bo celoten projekt sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. Pogodbena vrednost investicije znaša cca 700.000 evrov. Projekt obnove Ekomuzeja bo pomembno prispeval k izboljšanju turistične ponudbe na Pivškem ter k dvigu ozaveščenosti o pomembnosti ohranjanja naravnih habitatov.

Letošnji občinski nagrajenci

Župan Robert Smrdelj je na novinarski konferenci razglasil letošnje občinske nagrajence. Priznanje Občine Pivka  za leto 2023 prejmeta Turistična kmetija Pri Andrejevih in Pevska skupina Studenec. Plaketo Občine Pivka za leto 2023 prejmejo Prostovoljno gasilsko društvo Pivka, Kvartet Sonček, Društvo Hiša kulture v Pivki in Kulturno društvo Šmihel.

Turizem

Pomembno področje, z vidika zagotavljanja ustrezne infrastrukture za naložbe zasebnikov, je tudi turizem. Število nočitvenih kapacitet se je v zadnjih letih zelo povečalo, ocenjujemo, da beležimo najvišjo rast v regiji. Pretekli napori v tem smislu so že obrodili sadove, saj rastejo tako obisk gostov in nočitve pri zasebnikih.

Park vojaške zgodovine si je v  letu 2022 ogledalo 56.000 ljudi. Dobro leto in pol delujoč Center Dina si je lani ogledalo 4055 gostov,  Ekomuzej pa kljub zaprtju 1089 obiskovalcev.

Statistika ponudnikov nočitev primerja število gostov in število nočitev od leta 2018, ko smo v Sloveniji začeli s sistemskim spremljanjem obiska, pa do konca lanskega leta.

Leta 2018 je bilo zabeleženih 4.461 gostov, leta 2019 se je število gostov povečalo na 9.004, kar je pomenilo več kot 100 odstotno rast. Hkrati je bilo leta 2019 zabeleženih 13.370 nočitev, kar je 61 odstotkov več kot leta 2018.

Leta 2020 se je zaradi pandemije Covid-19 število turistov zmanjšalo, saj je bilo zabeleženih le 4.386 gostov, kar je več kot pol manj kot v letu 2019. Skupaj so ti gostje opravili 7.299 nočitev, kar je 45 odstotkov manj kot v letu 2019.

V letu 2021 se je število gostov ponovno povečalo na 10.017, kar je 129 odstotkov več kot v letu 2020. Hkrati je bilo zabeleženih 15.488 nočitev, kar je 113 odstotkov več kot v letu 2020.

Leta 2022 je bilo zabeleženih že 15.147 gostov, kar je 51 odstotkov več kot v letu 2021. Hkrati so ti gostje skupaj opravili 21.532 nočitev, kar je 36 odstotkov več kot v letu 2021.

Turistični sektor je doživel velike spremembe zaradi pandemije Covid-19, kar je privedlo do zmanjšanja števila turistov in nočitev v letu 2020. Vendar pa se je turizem v nadaljnjih letih ponovno okreval in dosežena so bila tudi nova rekordna števila turistov in nočitev.

Leta 2018 je bilo zabeleženih 4.461 gostov, medtem ko jih je bilo leta 2022 15.147, kar predstavlja 240 odstotno povečanje. Hkrati so gostje leta 2022 opravili 21.532 nočitev, kar je 160 odstotkov več kot leta 2018. To kaže na izjemno rast turizma v tem obdobju in na to, da se je turizem v lokalnem okolju izkazal kot pomembna gospodarska panoga.

Statistika turistov, ki prespijo v občini Pivka, kaže, da so najpogostejši gostje turisti iz Nemčije, saj predstavljajo skoraj polovico vseh turistov, ki prespijo v naši občini.  Sledijo Nizozemci, ki predstavljajo 15 odstotkov gostov ter Slovenci, ki predstavljajo 12 odstotkov vseh turistov. Sledijo turisti iz drugih evropskih držav, kot so Francija, Italija, Češka, Belgija, Poljska, Avstrija in Švica, ti gostje predstavljajo skupaj več kot 20 odstotkov vseh turistov in nočitev. V naši občini pa so prespali tudi turisti iz bolj eksotičnih dežel, kot so na primer Demokratična republika Kongo, Madagaskar, Tadžikistan, Mongolija, Svazi, Peru – več kot iz stotih držav sveta.

Vir: Občina Pivka

Foto: Valter Leban

 

Ne spreglejte

Poletni glasbeni festival Cantabile: v soju luči in čudovite glasbe

V četrtek, 27. junija 2024, ob 20.30, se bo v Logatcu začel že 11. poletni …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja