Obvestilo

Pivka: Z rebalansom proračuna do učinkovitejše izvedbe investicij

V Svet lokalnih skupnosti CSD Primorsko Notranjska Občina Pivka so člani in članice sveta imenovali predstavnika Občine Pivka, in sicer Katarino Temkovo. Občinski svetniki so sprejeli Rebalans proračuna za leto 2023, v katerem so prihodki proračuna  predvideni v višini 12.871.086 €, odhodki pa v višini 15.438.391 € .

Občinski proračun predvideva najem dolgoročnega kredita v višini 1.960.000 €, bankam in državnemu proračunu pa bomo odplačali za 487.957,11 € anuitet po najetih dolgoročnih kreditih. Med največjimi letošnjimi naložbami je pričetek izgradnje zadnje faze kanalizacije v Zagorju, dokončanje projekta Izboljšanje stanja in ohranjenosti vrst in habitatnih tipov KPPPJ, v sklopu katerega se zaključuje izgradnja prizidka k Eko muzeju, pričetek obnove objekta na Kolodvorski 11, kjer bomo uredili pet stanovanj, rekonstrukcija in dozidava gasilskega doma v Košani, dokončanje izgradnje dvorane v Šmihelu ter ureditev ceste, pločnika in parkirišča v Dolnji Košani. Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za preplastitev odsekov občinskih cest, za izgradnjo poslovilne vežice v Palčju, za obnovo občinskih stanovanj, za nakup poslovnih prostorov na Kolodvorski 3 v Pivki, za posodobitev športnega kompleksa Dolnja Košana in izgradnjo balinarskega nadstreška v Košani.

V svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda poslej 11 članov

Občinski svetniki so sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka, ki je bil sprejet v letu 2013, ter dopolnjen v letu 2020 in 2022. S predlogom spremembe Odloka se spreminjata dva člena in sicer 2. in 14. člen. Sprememba 2. člena se nanaša na uskladitev podatkov o subjektih, ki tvorijo javni zavod, iz katerega se izvzame podružnična  šola Zagorje, v kateri se pouk ne izvaja od leta 2015; nadalje se uskladijo oz. pravilno  zapišejo podatki o naslovih Podružnične šole Šmihel, kjer je pravilni naslov Šmihel 30 ter naslov vrtca Mavrica, ki je pravilno Pot na Orlek 2.  Sprememba 14. člena Odloka se nanaša na sestavo sveta zavoda pri predstavnikih šole in se predlaga z namenom uskladitve glede na spremembo Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki posega v Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ponovno spreminja število članov svetov zavodov, tako da se prehaja na ureditev pred novelo ZOFVI v letu 2021. Glede na navedeno spremembo v skladu s 46. členom ZOFVI:

–  Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Tako bo imel po novem svet zavoda 11 članov. Predstavnike ustanovitelja voli občinski svet. Pri predstavnikih delavcev se ohrani ključ, da so zastopani vsi zaposleni ,in sicer:

–       trije predstavniki strokovnih delavcev šole,

–       en predstavnik strokovnih delavcev podružnične šole in

–       en predstavnik strokovnih delavcev vrtca.

Občinski svetniki so sprejeli spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana. Sprememba je potrebna zaradi spremembe objave Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države,  ki  posega v Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ponovno spreminja število članov svetov zavodov. Glede na navedeno spremembo v skladu s 46.členom ZOFVI:

–       Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Tako bo imel po novem svet zavoda 11 članov. Predstavnike ustanovitelja voli občinski svet. Pri predstavnikih delavcev se ohrani ključ, da so zastopani vsi zaposleni in sicer:

–       tri predstavniki strokovnih delavcev šole,

–        en predstavnik strokovnih delavcev vrtca in

–        en predstavnik tehničnega kadra.

Izplačila za funkcionarje po novem

Občinski svetniki so sprejeli nov Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih, v katerem se poleg zakonske uskladitve določb glede izplačil za opravljanje funkcije županov in podžupanov, določa še višina sejnin za člane delovnih teles in sicer znaša bruto sejnina za udeležbo na seji odbora ali komisije za člane 50,00 €, za podpredsednika 65,00 € in za predsednika 80,00 €. Določena je urna postavka za plačilo izvedbe nadzora in izdelave poročila nadzornega odbora, ki znaša 15,00 € bruto. Sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta ostajajo nespremenjene in znašajo 316,00 € bruto, enako tudi sejnine za člane nazornega odbora, ki znašajo za predsednika 128,00 €, za podpredsednika 85,00 € in člana 64,00 € bruto.

Sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav

Občinskemu svetu Občine Pivka se je v sprejem predlagalo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka. Občina Pivka kot lokalna skupnost sledi programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter nekaj sredstev letno namenja za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja. Upravičencem se sredstva dodeljujejo po javnem razpisu, ki se pripravi in je objavljen na podlagi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka. Omenjen pravilnik je bil dvakrat že dopolnjen, tokrat pa se je v sprejem in potrditev predlagalo še eno dopolnitev pravilnika, in sicer spremembo obdobja upravičenosti stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Po javnem razpisu bomo tako sofinancirali nakup oziroma stroške vgradnje male čistilne naprave, ki je bila nabavljena oziroma vgrajena v obdobju zadnjih petih let (to je čas od nakupa male komunalne čistilne naprave, pa do oddaje vloge na javni razpis).

V novem šolskem letu štirje oddelki vrtca Košana

Občinski svetniki so sprejeli   Sklep o soglasju k sistemizaciji v   Vrtcu Košana. Predlagana sistemizacija ne odstopa od  sistemizacije sprejete v juniju 2022.

Za novo šolsko leto so predlagani štirje oddelki in sicer:

–       en heterogeni oddelek prvega starostnega obdobja, skupaj 9 otrok (1-2),

–       en heterogeni oddelek prvega starostnega obdobja, skupaj 9 otrok (1-3)

–       en kombinirani oddelek prvega in drugega starostnega obdobja, skupaj 17 otrok (1-6)

–       en heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja, skupaj 19 otrok (4-6).

V kolikor se bo število vpisanih otrok bistveno povečalo bo župan na podlagi pooblastila občinskega sveta sistemizacijo spremenil. V sklepu je predviden tudi okvirni obseg ur študentskega servisa s katerim se zagotavlja sočasnost oziroma varnost v vrtcu.  Z začetkom šolskega leta 2023/24 bo vrtec zapustilo osem otrok, ki se bodo vključili v 1. razred ter pet otrok,  ki se jih bo prepisalo v druge vrtce. Na dan 1.9.2023  bo na novo vključenih v vrtec 10 otrok. Glede na stanje se bo do vključno decembra 2023  v vrtec vključilo skupno 54 otrok.

Občinski svetniki so sprejeli   Sklep o soglasju k sistemizaciji v   Vrtcu Pivka. Predlagana sistemizacija ne odstopa bistveno od sistemizacije sprejete v juniju 2022, saj se predlaga enako število oddelkov in sicer deset, ki so sledeči:

–       tri oddelke prvega starostnega obdobja (1-2, 1-3, 2-3),

–       dva kombinirana oddelka (1-6, 1-6)

–       pet oddelkov drugega starostnega obdobja (3-4, 3-6, 3-6, 4-5, 5-6).

V sklepu je predviden tudi okvirni obseg ur študentskega servisa ,s katerim se zagotavlja sočasnost oziroma varnost v vrtcu. Fleksibilni normativ pa ni predviden v nobenem oddelku.

Občinski svetniki so sprejeli Sklep o dodatnem financiranju jutranjega varstva za bodoče prvošolce na podružnični osnovni šoli v Šmihelu ter sofinanciranje polovice drugega strokovnega delavca na centrali šoli v Pivki. V prihodnjem šolskem letu bodo imeli v podružnični šoli Šmihel tri prvošolce. Starši potrebujejo jutranje varstvo že ob 5:45. Šola tega ne more ponuditi, saj po normativih je potrebnih vsaj pet prvošolčkov, da ministrstvo odobri in financira jutranje varstvo. Šola potrebuje finančno pomoč pri plačilu 10 ur jutranjega varstva na teden. Predviden strošek  zaposlitve delavke v jutranjem varstvu v Šmihelu (predviden 39 PL) za  10 ur na teden znaša 430 EUR mesečno. Za celotno šolsko leto znaša 5.165,76 EUR. V Pivki pa bosta dva oddelka prvošolčkov, v vsakem po 27 otrok, za kar pa je potrebna pomoč še ene vzgojiteljice. S strani Ministrstva bo šola dobila sredstva za 15 ur dodatnega strokovnega delavca na oddelek, torej manjka še pet ur dodatnega strokovnega delavca v vsakem oddelku, da bo lahko z njimi 20 ur na teden oz. cel pouk. Občina bi krila 25% zaposlitve sedanje vzgojiteljice v 44 PR in nove zaposlitve s predpostavko v 39 PR.  Ocenjen strošek zaposlitve, za oba oddelka ,za 10 ur na teden  znaša 1548 EUR /mesec,  za celotno šolsko leto 2023/2024 pa 17.676,00 evrov.

Občinski svetniki so sprejeli   Sklep o soglasju k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorice in pomočnice  direktorice za zdravstveno nego Zdravstvenega doma Postojna za leto 2022. V skladu z določbami Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju direktorjem pripada redna delovna uspešnost v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor, torej 2% letnih sredstev za osnovno plačo. Lahko pa se določi v višini do 5%, če so zato zagotovljena sredstva in da če višji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev. Del plače za redno delovno uspešnost se izplača na podlagi sledečih kriterijev: poslovna uspešnost, kakovost in strokovnost storitev ter razvojna naravnanost. Organ, pristojen za imenovanje direktorja, mora pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja.

Prejet Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane Skala in dvorane Šmihel

Občinski svetniki so sprejeli Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane Skala in dvorane Šmihel. Občina Pivka ima v veljavi Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane v Pivki, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 100/2006 in 120/2022) . V septembru bo začela obratovati dvorana v Šmihelu, zato se je predlagalo, da občinski svet sprejme nov pravilnik s katerim se definira tudi pogoje uporabe nove dvorane Šmihel. S Pravilnikom o uporabi večnamenske športne dvorane Skala in dvorane Šmihel bomo dosegli enotna pravila pri uporabi obeh športnih objektov kot tudi dodatne prihodke iz naslova uporabe dvorane Šmihel.

Občinski svetniki so sprejeli Sklep o potrditvi Cenika uporabe večnamenske športne dvorane Skala in dvorane Šmihel. Cenik za športno dvorano Skala je v veljavi od leta 2011. V septembru 2023 bo v uporabo dana tudi dvorana Šmihel, zato je bila predlagana potrditev skupnega cenika za obe dvorani. Občinskemu svetu Občine Pivka se je v obravnavo in sprejem posredovalo predlog Sklepa o potrditvi spremembe Cenika uporabe večnamenske športne dvorane Skala in dvorane Šmihel. Ceno uporabe dvorane Šmihel se je določilo v višini 1/3 cene uporabe športne dvorane Skala. V enakem sorazmerju so se določile tudi druge cene  uporabe. Za primerjavo je bil dodan v obrazložitvi cenik iz leta 2011 ter v sklepu predlagana sprememba. Pri določitvi nove cene je bilo upoštevano povišanje za letni indeks cen življenjskih potrebščin, ki je znašal 10,3%. Občinski svet je sprejel nov cenik za obdobje od 1. 9. 2023  do 31.8.2024.

Seznanitev Občinskega sveta s poročili organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Pivka. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve, ki so potekale v letu 2022, so na podlagi Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) upravičeni do delnega povračila stroškov. Pred izvedbo lokalnih volitev je Občinski svet sprejel Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 74/2022), s katerim se je določilo kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje. V skladu s sprejetim Sklepom se je pred izplačilom povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje, Občinski svet Občine Pivka seznanil s poročili organizatorjev volilne kampanje, ki so bila v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) oddana tudi na spletni portal AJPES.

Občinski svetniki so sprejeli Sklep o subvenciji uporabnine za večnamensko športno dvorano Skala in dvorano Šmihel. V občini Pivka delujejo pod okriljem Športne zveze Pivka društva (Košarkarski klub Pivka, Atletski klub Pivka, Smučarski klub Pivka in Športno društvo Pike, Športno društvo Košana, Karate klub Pivka), ki vzgajajo in športno izobražujejo mlade. Za mlajše kategorije športnikov Občina Pivka subvencionira uporabo športne dvorane Skala. V septembru 2023 bo v uporabo dana tudi dvorana Šmihel, zato se je občinskem svetu predlagala subvencija za mlajše kategorije športnikov tudi za dvorano Šmihel.

Občinskemu svetu Občine Pivka se je v obravnavo in sprejem posredovalo predlog Sklepa za subvencijo uporabnine športne dvorane Skala in dvorane Šmihel za treninge in tekme mlajših kategorij športnikov iz klubov in društev iz občine Pivka. Sredstva za subvencijo se bodo zagotovila iz občinskega proračuna. Predlog subvencije je enak dosedanji višini subvencije, ki znaša 95% cene z DDV, oz. 95% cene brez DDV, če je uporabnik davčni zavezanec identificiran za namene DDV in ima pravico do odbitka DDV. Občinski svet je sprejel sklep za obdobje od 1. 9. 2023 dalje.

Občina Pivka / Uredništvo NzN

Foto: arhiv občine

Ne spreglejte

Pivška vaga na placu pri balincu zaživela v prenovljeni podobi

Konec junija je Trška skupnost Pivka odprla obnovljeno vago na placu pri balincu. V sklopu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja