Obvestilo

Pivški svetniki na seji o poenotenju turističnega vodenja, predšolskem varstvau in ceni komunalnih storitev

Pivški občinski svetniki so na 9. redni seji občinskega sveta uvodoma obravnavali kadrovske zadeve z imenovanjem nadomestnih članov v delovna telesa občinskega sveta ter v svete javnih zavodov.

V svet OŠ Košana sta namesto Danice Tomšič in Jožeta Morela, ki sta odstopila, bila imenovana Sonja Vodopivec in Iztok Zadnik,  v odbor za komunalno dejavnost in urejanje okolja je bil namesto Roka Klebčarja, ki je odstopil, imenovan Ivan Železnik, za člana odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem je bil imenovan Jože Štradjot,  in v svet javnega zavoda Turizem Pivka je bil imenovan Danijel Kovačič Grmek, namesto Majde Godina, ki je podala odstopno izjavo zaradi nezdružljivosti funkcije podžupanje s funkcijo članice sveta javnega zavoda.

Z odlokom o lokalni turistični vodniški službi do enotnega turističnega vodenja v regiji

V nadaljevanju so svetnice in svetniki prvič obravnavali Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi na turističnem območju destinacije Zeleni kras, ki zajema občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna, ki ga je pripravila Regijska destinacijska organizacija Postojnska jama- Zeleni kras.

Cilj predlaganega odloka je ustvariti enotna pravila, pogoje in standarde za turistično vodenje na celotnem območju regije. S tem želijo zagotoviti enake možnosti ter jasno opredeliti vloge pristojnih organizacij v turistični dejavnosti. Odlok predvideva vzpostavitev enotnega pravnega okvira za vse občine, enotno izobraževanje turističnih vodnikov, sistem preverjanja znanja in izdajo vodniških izkaznic, vzpostavitev enotnega registra ter javno objavo registrov na spletnih straneh občin in pooblaščene ustanove za turizem (RRA Zeleni kras).

Cilji odloka vključujejo izboljšanje organiziranosti vodniške službe, dvig kakovosti izvajanja turističnih vodenj, povečanje usposobljenosti vodnikov, krepitev povezanosti med njimi ter spodbujanje trajnostnega odnosa do destinacije Zeleni kras, obenem pa zmanjšati stroške posameznih občin, kar pripomore k bolj učinkoviti in usklajeni turistični dejavnosti na tem območju.

Po skrajšanem postopku so svetnice in svetniki potrdili Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka.

Zaradi vztrajne rasti števila otrok v Vrtcu Pivka, ki je posledica naraščajočega trenda priseljevanja, smo se na Občini odločili za odprtje dodatnega oddelka v Šmihelu v šolskem letu 2024/2025. Pobudo za ustanovitev novega oddelka je podalo 11 staršev, kar je zadostovalo za vzpostavitev kombiniranega oddelka, saj je za to potrebnih deset otrok. Bistvena sprememba v odloku se nanaša na dopolnitev 2. člena, kjer se spreminja besedilo glede enot vrtca. To omogoča vpis Vrtca Pivka – enota Šmihel v razvid vrtcev, ki izvajajo program za predšolske otroke. Ta sprememba je ključna za pridobitev uradnega statusa ter uveljavljanje pravic in obveznosti javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Soglašali so tudi s Pravilnikom o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec v občini Pivka, ki je usklajen z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih.

Novi pravilnik podrobno opredeljuje postopek vpisa in sprejema predšolskih otrok v vrtce v občini Pivka. Spremembe zajemajo sestavo in delovanje komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem, vključno z določili o plačevanju oskrbnine. Ključna novost v pravilniku je uvedba enotnega vpisa za vse vrtce na območju občine Pivka ter vzpostavitev centralne evidence vpisanih otrok prek enotnega informacijskega sistema. Vloga za vpis otroka omogoča opredelitev vrtca prve izbire, pri čemer lahko vključuje tudi vrtec druge izbire, če otrok ni sprejet v prvega.

Pomembna dopolnitev pravilnika vključuje dodatek k 9. členu, ki določa kriterije za razporejanje otrok v vrtce v primeru prevelikega vpisa v posamezni vrtec. Nova merila zajemajo razdaljo med bivališčem in naslovom vrtca prve izbire, prednost za otroke, ki niso bili sprejeti v preteklem letu, ter različne kriterije, kot so prebivališče, zaposlenost staršev, enoroditeljska družina, starost otroka in drugi faktorji. Pravilnik prinaša tudi spremembe glede izpisa otrok zaradi zdravstvenih težav ter uvaja nove kriterije za razporejanje v vrtce v primeru prevelikega vpisa.

Nekoliko višje cene vodarine ter odvajanje in čiščenja voda

Občinski svet je v nadaljevanju seje podal pozitivno mnenje k predlaganim oblikovanjem cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v podjetju Kovod Postojna.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja jasno določa postopek oblikovanja cen, ki vključujejo storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne ter padavinske odpadne vode. Izvajalec, Kovod Postojna, enkrat letno pripravi elaborat, v katerem ugotovi morebitno razliko med potrjeno in obračunsko ceno.

Za občane občine Pivka bo vodarina ter odvajanje in čiščenje višja za 7%. Štiričlanska družina, ki je priključena na kanalizacijo in čistilno napravo ter ima povprečno porabo 16 kubičnih metrov vode na mesec, bi po izračunu, skupaj z omrežninami in okolijskimi dajatvami z upoštevano subvencijo občine, plačala  64,11 evrov. Gospodinjstva z enako porabo, ki niso priključena na kanalizacijo in čistilno napravo, bodo po novem z upoštevano subvencijo plačala 46,45 evrov.

V podjetju Kovod Postojna so v obrazložitvi poudarili potrebo po prilagoditvi cen zaradi spremenjenih okoliščin, kot so dvig cene električne energije, stroški dela, odvoza blata ter nabave materiala. Zaradi teh sprememb podjetje s doslej veljavnimi cenami ne more več normalno poslovati, zato se je odločilo za prilagoditev. Sprememba cen je bila nazadnje izvedena leta 2017.

Novo komunalno vozilo

Občinski svet je podal tudi soglasje k zadolžitvi Javnega podjetja Kovod Postojna za nakup novega komunalnega vozila za črpanje fekalij in visokotlačno čiščenje kanalizacije. Starejše vozilo je zaradi dotrajanosti in pogostih okvar težko vzdrževati, kar vpliva na nemoteno izvajanje javne službe. Podjetje bo izvedlo nakup prek javnega naročila. Za ta namen se bodo zadolžili do vrednosti glavnice 241.000 evrov, s predvideno ročnostjo odplačevanja do 84 mesecev.

Svetnice in svetniki so podali pozitivno mnenje k prodaji stanovanja št. 24, na naslovu Stjenkova ulica 8, Postojna, v lasti podjetja Kovod Postojna, d.o.o.

Razlog za odločitev o prodaji je starost objekta in stanovanja, kar predstavlja vedno večje vzdrževalne in finančne izzive za podjetje. Sredstva, zbrana z neprofitno najemnino, ne zadoščajo za pokritje stroškov upravljanja ter vzdrževanja stanovanja, zato se je podjetje odločilo za prodajo stanovanja s ciljem racionalizacije premoženja in boljše finančne stabilnosti. Prodaja stanovanja bo izvedena z javno dražbo, pri čemer bo izklicna cena določena glede na ocenjeno vrednost stanovanja, ki znaša 116.000 evrov.

Občinske svetnice in svetniki so se ob koncu še seznanili z dokončnim poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru v Javnem Zavodu Turizem Pivka, ki ga je predstavil predsednik Nadzornega odbora Martin Nadoh.

  1. sejo občinskega sveta občine Pivka so zaključili s pobudami in vprašanji svetnic in svetnikov.

Občina Pivka/ Uredništvo NzN

Ne spreglejte

Jakovica: poklon koncertnemu in opernemu pevcu Samu Smerkolju

Na belo nedeljo so se v Jakovici zbrali, da bi odkrili spominsko ploščo koncertnemu in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja