Obvestilo

Pivški svetniki o prostorskih vprašanjih, kmetijstvu in trajnostni energiji

Občinski svet Občine Pivka se je 19. 10. 2022 sestal na 25. redni seji. Svetniki in predstavniki občinske uprave so se uvodoma z minuto molka poklonili spominu na preminulega Branka Posega, prvega župana in častnega občana Občine Pivka, od katerega smo se na pivškem pokopališču poslovili dan prej.

V nadaljevanju seje je občinski svet sprejel Sklep o imenovanju kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije in elektorjev za volitve v Državni svet Republike Slovenije. Za kandidatko je potrdil Jano Gržinič, za elektorja pa Majdo Godina in Danijela Kovačiča Grmeka.

Več za kastracijo in sterilizacijo mačk

Pivški svetniki so sprejeli Pravilnik o spremembi pravilnika osubvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk. Višina subvencioniranja se bo dvignila z 20 na 40 evrov za strošek kastracije mačka, ter s 30 na 50 evrov za strošek sterilizacije mačke. Predvidevamo, da bi se s tem ukrepom sterilizacije oziroma kastracije živali za ta poseg odločilo še več lastnikov živali in s tem pripomoglo k zmanjšanju števila zapuščenih mačk. Do višje subvencije  bodo tako upravičeni vsi vlagatelji vlog z bivališčem na območju občine Pivka, katerih sterilizacija oz. kastracija mačk bo  opravljena v obdobju od 1. 12. 2022, pa vse do zaprtja javnega razpisa v letu 2023.

Občinski svetniki in svetnice so tudi potrdili Proračun Občine Pivka za leto 2023.  Več o proračunu bomo objavili v posebnem prispevku.

Potrjen Odlok o OPPN za območje kmetije Šabec

Občinski svet je v prvi obravnavi skupaj s stališči do pripomb javnosti potrdil odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Kmetije Šabec v Zagorju (parcelna št. 2490-del, 2492, 2493 in 2239/1-del, vse k. o. Zagorje). OPPN Kmetija Šabec je izdelan za potrebe določitve (brez spremembe NRP) lokacijskih pogojev za načrtovane prostorske ureditve za potrebe izvajanja kmetijske dejavnosti. Obsega gradnjo osrednjega kmetijskega objekta, dopolnilnega kmetijskega objekta, preverja ustreznost lokacije obstoječega nezahtevnega kmetijskega objekta in določa morebitne ustreznejše lokacije zanj. Dokument obravnava opredelitev funkcionalnega območja kmetije, ki bo vključevalo tudi območje načrtovanih ukrepov za vizualno sanacijo. Določa tudi pogoje glede gradnje prometne, energetske, komunalne in druge GJI ter pogoje priključevanja na GJI.

Zelena luč za opremljanje stavbnih zemljišč in novogradenj ob Radohovski poti

Po hitrem postopku je bil sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje novogradenj ob Radohovski poti v Pivki.  Namen izdelave programa opremljanja teh stavbnih zemljišč je načrtovanje opremljanja stavbnih zemljišč, delitev stroškov opremljanja gradnje nove komunalne opreme in prerazporeditev stroškov gradnje nove komunalne opreme na tem območju ureditve. Odlok je pravna podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo v delu, ki jo bo gradila občina.

Spodbuda razvoju kmetijstva in podeželja

Občinski svetniki so potrdili tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Pivka za programsko obdobje 2016-2020, po katerem bo občina sofinancirala stroške nakupa sadik avtohtonih in tradicionalnih vrst skupaj s  stroški zasaditve travniških  sadovnjakov.

Potrjen Akcijski načrt za trajnostno rabo energije

Svetniki so se seznanili in potrdili Akcijski načrt za trajnostno rabo energije in podnebne spremembe Občine Pivka. Občina Pivka je članica projektnega partnerstva strateškega projekta »SECAP«, za katerega je pridobila evropska sredstva v okviru Programa Interreg Slovenija – Italija. V okviru omenjenega projekta je bila več občinam nudena podpora za izvajanje trajnostnih energetskih politik in prilagajanje podnebnim spremembam. V sklopu projekta je bili pripravljen akcijski načrt za to področje za več občin na območju Republike Slovenije, in sicer za mestni občini Nova Gorica in Koper ter občine Ajdovščina, Idrija, Brezovica in Pivka. Projektne aktivnosti v okviru Projekta »SECAP« financira Evropski sklad za regionalni razvoj, program Interreg Slovenija-Italija v 85-odstotnem deležu, 15 odstotkov pa prispevajo občine. Stroški projektnih aktivnosti za izdelavo SECAP so znašali 60.671 evrov z DDV, Občina Pivka pa je tako prispevala 15 odstotkov iz lastnih sredstev. Akcijski načrt je podlaga za doseganje cilje za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida.

Občinski svet je potrdil sklep, s katerim se nepremičnini s parc. št. 2599/11 k.o. Volče ukine status javnega dobra. Nepremičnina predstavlja del državne ceste R3-622/6848 Goriče-Kal, za katero Direkcija RS za infrastrukturo pristopa k dokončni ureditvi lastninsko pravnih razmerij tistih nepremičnin, ki še niso v lasti Republike Slovenije. Z ukinitvijo statusa bodo podani pogoji za nadaljevanje prenosa lastništva v korist Republike Slovenije.

Skupna občinska uprava

Po skrajšanem postopku so svetniki potrdili Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke in potrdil spremembo deležev sofinanciranja Skupne občinske uprave  s strani občin. V primeru, da se število prebivalcev v posamezni občini ustanoviteljici skupnega organa poveča ali zmanjša za tri odstotke, se pripravi nov izračun deležev sofinanciranja, po novem izračunu pa deleži sofinanciranja SOU znašajo (v odstotkih):

– Občina Postojna 41,95

– Občina Cerknica 29,34

– Občina Pivka 15,60

– Občina Loška dolina 9,08

– Občina Bloke 4,03,

skupaj 100-odstotno.

 

Občina Pivka / Uredništvo NzN

Foto: Valter Leban

 

Ne spreglejte

ebm-papst Slovenija: v četrto desetletje z novimi poslovnimi prostori

Podjetje ebm-papst Slovenija, ki je največji delodajalec na Notranjskem, je včeraj v Podskrajniku v počastitev …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja