Obvestilo

Pivški svetniki potrdili ambiciozen proračun 2023

Občinski svetniki so na 25. redni seji 19. oktobra 2022 sprejeli Proračun Občine Pivka za leto 2023. V njem so prihodki proračuna načrtovani v višini 12.610.152 in odhodki v višini 14.144.861 evrov. Za prihodnje leto je načrtovana tudi dolgoročna zadolžitev v višini 1,96 milijona evrov za financiranje investicij v javno infrastrukturo. Za odplačilo kreditov bo namenjeno 487.957 evrov.

 Za naložbe skoraj polovica proračuna

Občina bo za naložbe v prihodnjem letu namenila 6.828.677 evrov, kar predstavlja 48,3 odstotka vseh odhodkov proračuna.

1,8 mio evrov za urejanje Ekomuzeja

Med večje investicije sodi dokončanje izvedbe projekta IZBOLJŠANJE STANJA OHRANJENOSTI VRST IN HABITATNIH TIPOV KPPPJ, v sklopu katerega bodo izvedli odkup zemljišč, revitalizacija zaraščenih površin, zaščita ponorov in usmerjanje kmetijske rabe travnikov za ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Del projekta pa predstavlja tudi rekonstrukcija in dozidava prizidka k obstoječemu objektu Ekomuzeja ter izgradnja razgledne ploščadi z zunanjo ureditvijo. Obstoječo interpretacijo v in ob Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer bodo nadgradili z vsebino vrst in habitatov v skladu s projektom in ki v obstoječi razstavi niso predstavljeni. V okviru projekta bodo očistili še kraško jamo Ravnica pri Jurščah. Vrednost projekta za prihodnje leto znaša 1.828.000 evrov, financira pa ga Ministrstvo  RS za okolje in prostor.

Novo gasilsko vozilo za PGD Pivka in dozidava gasilskega doma v Košani

Za potrebe PGD Pivka načrtujemo sofinanciranje nakupa NOVEGA GASILSKEGA VOZILA in nabavo osebne zaščitne opreme za vsa gasilska društva v občini, za kar bomo zagotovili proračunska sredstva v višini 240.000 evrov.

V letih 2023 in 2024 bomo izvedli celovito prenovo in dozidavo gasilskega doma v Košani. PGD Košana se že vrsto let spopada s prostorsko stisko v obstoječem gasilskem domu. Za potrebe širitve prostorov je občina leta 2018 odkupila prostore bivše pošte. Do konca leta bo urejena etažna lastnina z ostalimi solastniki objekta in izveden bo postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradenj. Gasilsko društvo bo po končani investiciji imelo v uporabi objekt s 320 kvadratnimi metri neto tlorisne površine.  Ocenjena vrednost investicije znaša 790.000 evrov.

Poslovilna vežica v Palčjah

V Palčju bomo zgradili poslovilno vežico. Objekt bo pritličen, ob objektu pa je predvideno večje parkirišče. Namen projekta je vaščanom Palčja omogočiti poslovitev od pokojnikov izven domače hiše. Stroški projekta so  ocenjeni na 200.000 evrov.

Večnamenska dvorana v Šmihelu in infrastruktura v Selcah, na Radohovski in  Bedinku

Prihodnje leto se bo zaključila izgradnja večnamenske dvorane v Šmihelu.

Služila bo športni vzgoji osnovnošolskih otrok ter rekreaciji in kulturi. Vrednost celotne naložbe je ocenjena na 759.000 evrov brez DDV, z 271.242 evri jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Fundacija za šport pa bo prispevala 55.157 evrov.

S pogodbami o opremljanju bomo uredili komunalno infrastrukturo v Selcah, na Radohovski poti ter na Bedinku, ki se bo navezovala na nov dom za ostarele.

Ceste in kanalizacija

V prihodnjem letu bomo začeli z prenova ceste Dolnja Košana. Načrtujejo sanacijo zgornjega ustroja cestišča. Ocenjena vrednost investicije znaša 150.000 evrov. V planu rednih del so tudi preplastitve odsekov javnih cest po vaseh.

Glede na pridobitev sredstev po razpisu v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, načrtujemo zgraditev komunalne infrastrukture Trnje, v sklopu katere je predvidna ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave ter ureditev cestišča. Izvedba je načrtovana v letih 2023 in 2024. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 2.339.354 evrov.

S sredstvi iz koncesijske dajatve Postojnska jama bomo začeli graditi zadnjo fazo kanalizacije v Zagorju . Ocenjena vrednost investicije v letih 2023-2025  znaša 388.000 evrov.

Stanovanja na Kolodvorski

S pomočjo sofinancerskih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost bomo na objektu na Kolodvorski 11 v Pivki uredili pet neprofitnih stanovanj. Ocenjena vrednost investicije znaša 540.000 . Prenovili bomo tudi notranjost objekta na Kolodvorski 26 in tako pridobili nove štiri stanovanjske enote. Ocenjena vrednost investicije znaša 80.000 evrov.

Večstanovanjski bloki

Začeli bomo s postopkom sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjske bloke v Pivki. (del območja EUP PI 12 za Zdravstveno postajo Pivka), kjer je predvidena izgradnja približno 50 novih stanovanj, interes za sovlaganje pa je izkazal tudi Stanovanjski sklad RS.

Nadaljevali bomo z izdelavo idejne zasnove in ostale potrebne dokumentacije za izgradnjo II. faze vrtca Vetrnica, s katero bi zagotovili dodatne štiri oddelke, poleg že z osnovnim projektom predvidenih 12 oddelkov.

Širitev obrtne cone Neverke

S pripravo ustreznih prostorskih aktov bodo omogočili II. Fazo širitve obrtne cone v Neverkah. V ta namen bodo odkupili tudi potrebna zemljišča.

Občanom bomo z ureditvijo prostorov fizioterapije v Zdravstvenem domu Pivka omogočili, da bodo lahko v domačem kraju opravili potrebno rehabilitacijo, ki jo ta program omogoča. Ocenjena vrednost del je 40.000 evrov.

Na Snežniški ulici 2 v Pivki, kjer so že prostori Mladinskega centra Pivka, bodo izdelali posnetek obstoječega stanja objekta in načrt predvidene ureditve ter uredili sanitarije. V ta namen so v proračunu predvidena sredstva v višini 60.000 evrov. V kolikor bo objavljen primeren razpis, bodo kandidirali za pridobitev sredstev za celovito obnovo objekta.

V proračunu so namenili sredstva tudi javnim razpisom za področje športa, kulturne dediščine in ljubiteljske kulturne dejavnosti, sredstva za podporne aktivnosti podjetništvu, sofinanciranje programov turističnih društev ter subvencije v kmetijstvo.

 

Občina Pivka / Uredništvo NzN

 

 

Ne spreglejte

Dan zaščite in reševanja v Cerknici

Na parkirišču Trikotnik v Cerknici je v soboto, 8. junija, potekal razgiban dan zaščite in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja