Obvestilo

Pivški svetniki potrdili zaključni račun proračuna 2023 in višjo ceno vrtcev

  1. aprila 2024 so se občinske svetnice in svetniki sestali na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Pivka. Uvodoma so obravnavali kadrovske zadeve. V nadzorni odbor Javnega podjetja Kovod Postojna je bila imenovana Mihaela Smrdel. Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep, da je Katarini Temkovi zaradi odstopa prenehal mandat v Odboru za družbene dejavnosti, na njeno mesto pa imenoval Andreja Kristana.

 Zaključni račun proračuna 2023

V nadaljevanju so potrdili zaključni račun za leto 2023, ki izkazuje realizirane prihodke v višini 12.209.425,32 evrov, kar predstavlja 94,86 odstotka načrtovanih prihodkov v sprejetem proračunu.  Odhodki so bili realizirani v višini 12.185.769,69 evrov in predstavljajo 78,93 odstotka načrtovanih odhodkov v sprejetem proračunu. V računu financiranja je znašalo odplačilo dolga Občine Pivka po dolgoročnih kreditih 483.157,59 evra. Zmanjšanje sredstev na računih je za preteklo leto znašalo 458.894,93 evra.

Stanje sredstev na računih je ob koncu leta 2022 znašalo 1.094.526,22 evra, ob koncu leta 2023 pa znaša 635.631,29 evra in se je preneslo v bilanco proračuna naslednjega leta.

 Večje investicije

V preteklem letu so bile izvedene naslednje večje investicije Večnamenska dvorana Šmihel, izgradnja gasilskega doma v Košani, dobavljeno je bilo novo gasilsko vozilo GVGP-2 za PGD Pivka, obnovljena je bila streha na Snežniški cesti 2 v Pivki. V okviru projekta PUN je bilo izvedeno čiščenje jame Ravnica, obnovljen Napoleonov most, zgrajeni novi kali na pašnikih in zgrajen je bil prizidek k Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer. Urejene so bile številne poljske poti, propust čez potok Pungart v Gornji Košani, sanirana je bila cesta od vojašnice proti Veliki Pristavi.

Izvedla se je rekonstrukcija balinišča v Košani in postavilo nadstrešek, začeli smo s prenovo telovadnice pri OŠ Košana in rekonstrukcijo Kolodvorske 11, kjer bo 5 stanovanj.

Občina Pivka je bila tudi za leto 2023 prejemnica Zlatega ISSO certifikata.

Koncesija za pediatra

Občinski svetniki so obravnavali predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrije v občini Pivka, in sicer po hitrem postopku. Pediatrinja Mirjam Grmek je že v letu 2017 odpovedala koncesijo na področju pediatrije zaradi upokojitve in vse od takrat v Pivki ni pediatra. Zdravstveni dom Postojna ne more prevzeti programa, ker nima ustreznega kadra, zato se lahko koncesija ponovno podeli. Sprejem odloka je pravne podlage za izvedbo javnega razpisa in pridobitev novega koncesionarja.

Občinske ceste

Po sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka v prvi obravnavi na 6. seji Občinskega sveta je bil odlok usklajen z vaškimi skupnostmi ter sosednjimi občinami: Postojno, Ilirsko Bistrico, Divačo in Hrpelje – Kozina ter Zavodom za gozdove Slovenije. Dodatno je bilo vključeno krajšanje krajevne ceste LK 315341 Pod Kerinom 6, dodane so bile javni poti JP 815441 v Petelinjah (PEUP PI 04/3), JP 816015 Kolodvorska cesta (za bloki), JP 816018 Kolodvorska cesta 24 in JP 816017 Pot k studencu – Prečna ulica ter JP 815231 in 815232 v Selcah.

V prvem branju je bila predlagana ukinitev JP 816571 Neverke – povezava mimo h. št. 19, a jo po uskladitvi z vaško skupnostjo ohranjamo v odloku. Direkcija RS za infrastrukturo je za odlok izdala pozitivno mnenje.

Uspešni ravnateljica in direktorica

Občinski svetniki so soglašali z izplačilom delovne uspešnosti ravnateljici Osnovne šole Pivka za leto 2023. Svet zavoda Osnovne šole Pivka je na svoji seji, 28. februarja, obravnaval delovno uspešnost ravnateljice Nadje Černetič za obdobje 1.1.2023 do 31.12.2023 in ji potrdil 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost, skladno s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva.

Prav tako so svetniki soglašali z izplačilom redne delovne uspešnosti ravnateljici Osnovne šole Košana za leto 2023. Svet zavoda Osnovne šole Košana je 12. marca obravnaval delovno uspešnost ravnateljice Neve Brce, ter potrdil, da je ravnateljica v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 dosegla 88% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost, skladno s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva.

Občinski svetniki so podali soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice in pomočnice direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna v skladu s sklepom zavoda. Organ, pristojen za imenovanje direktorja, mora pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja, ki izda soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost.

Višja cena vrtcev

Občinski svet je sprejel sklep o dvigu cen programov predšolske vzgoje  zaradi dviga stroškov plač v skladu z veljavno zakonodajo, izvedenih napredovanj ter dviga materialnih stroškov in stroškov hrane.

S potrditvijo sklepa cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka bodo od 1. maja 2024 dalje celodnevne oskrbnine znašale mesečno na otroka za prvo starostno obdobje 644,63 evrov,  za drugo starostno obdobje 480,17 evra.

Uporaba športnih dvoran

Svetniki so sprejeli enoten Pravilnik o uporabi športnih dvoran, ki bo olajšal upravljanje in izvajanje nadzora nad uporabo športnih dvoran v lasti občine ter zagotovil enako obravnavo vseh uporabnikov športnih dvoran, kar bo prispevalo k večji transparentnosti pri dodeljevanju terminov ter uporabi objektov.

Svetniki so potrdili enoten Cenik o uporabi športih dvoran v lasti občine. S tem smo ustvarili enoten pristop in zagotovili preglednost pri določanju cen ter pogojev uporabe za vse uporabnike, obenem pa želimo spodbujati športne aktivnosti ter prispevati k bolj zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu naših občanov.

 Za mlajše kategorije športnikov Občina Pivka že nudi subvencijo uporabnine športnih dvoran Skala in Šmihel. V januarju 2024 je Občina v upravljanje sprejela staro telovadnico pri OŠ Pivka, v septembru 2024 pa bo v uporabo dana tudi dvorana v Košani. Zato so svetniki sprejeli predlog, da se uveljavi subvencija za mlajše kategorije športnikov za vse športne dvorane v občini Pivka.  Predlog subvencije je enak dosedanji višini subvencije, ki znaša 95% cene z DDV.

Občinski svet je potrdil predloge Komisije za podelitev priznanj. Letošnje prejemnike priznanj Občine Pivka bomo podrobneje predstavili v torek, 7. maja na tiskovni konferenci.

 Svetnice in svetniki so postavili številne pobude in vprašanja, odgovore bo občinska uprava pripravila do naslednje seje v juniju.

Občina Pivka / Uredništvo NzN

Foto: arhiv občine

 

Ne spreglejte

Stoletje Godbe Cerknica v fotografskem objektivu

V Galeriji Krpan so sinoči odprli pregledno fotografsko razstavo, posvečeno stoletnici Godbe Cerknica, ki je …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja