Obvestilo

V Pivki pred občinskim praznikom razgrnili smele načrte

V luči občinskega praznika je vodstvo pivške občine predstavnike sedme sile tradicionalno povabilo »!na kavo« in poleg občinskih nagrajencev razkrilo smele občinske načrte.

Na osrednji prireditvi ob letošnjem občinskem prazniku Občine Pivka bosta župan Robert Smrdelj in predsednik Komisije za priznanja Boris Rebec podelila priznanja občine Pivka za leto 2022.

Plaketo Občine Pivka bosta prejela Društvo upokojencev Pivka in Moški pevski zbor Pivka. Društvo upokojencev uspešno deluje že 70 let. Vanj je vključenih 559 članov. V letu 2018 je Zveza društev upokojencev Slovenije Društvu upokojencev Pivka podelila priznanje za najbolj aktivno društvo upokojencev leta 2018 v Južno-primorski pokrajinski zvezi DU. Začetek Moškega pevskega zbora Pivka sega v leto 1972, ko so upokojenci ustanovili oktet. Ta je v kratkem času prerasel v moški zbor in je bil ves čas nosilec kulturnega utripa na Pivškem. Na čelu zbora se je zvrstilo več zborovodij. Od leta 2001 do danes zbor neprekinjeno vodi Marcel Štefančič, ki je leta 2017 prejel državno priznanje srebrno plaketo JSKD. Zbor, ki letos praznuje 50. obletnico, šteje 23 pevcev.

Priznanje Občine Pivka prejmejo Vaško društvo Suhorje, krasilke pivške cerkve in Magdalena Bobek.

Prav na dan obeležitve občinskega praznika bo položen tudi temeljni kamen za gradnjo športne dvorane v šmihelu. Nova dvorana bo namenjena izvajanju šolskih in obšolskih dejavnosti Podružnične osnovne šole Šmihel. Učenci bodo dvorano uporabljali za pouk športne vzgoje, kulturne dogodke, podaljšano bivanje  in krožke. Dvorana bo vsekakor imela tudi zunanje uporabnike, saj jo bodo lahko uporabljala kulturna društva, športni klubi in rekreativni športniki. Bo pa tudi osrednji prireditveni prostor Šmihelske doline, saj se bodo v njej lahko odvijale športne in kulturne prireditve. Podpisana je pogodba z izvajalcem, dela bodo zaključena do februarja 2023. Občina je pridobila sofinancerska sredstva v višini 270.000  € s strani Ministrstva RS za šolstvo. Vrednost investicije brez DDV  znaša 760.000 €

Med projekti v izvedbi je župan izpostavil končevanje projekta vodooskrbe v Pivki, ki ga izvajajo skupaj z Občino Postojna. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.081.000 € pri čemer znaša lastni vložek občine 309.000 €,  vrednost sofinanciranja Evropske unije iz Kohezijskega sklada 656.000 € in iz državnih sredstev RS 116.000 €.

 

Inkubator IOC Neverke

Občina Pivka s pomočjo sofinancerskih sredstev v okviru Dogovora za razvoj Primorsko notranjske razvojne regije, z namenom vzpostavitve podpornega okolja za rast in razvoj podjetij, gradi Podjetniški inkubator v IOC Neverke, namenjen mladim podjetjem. Podjetniški inkubator, kjer bo 960 m² novih površin za potrebe delovanja proizvodnih podjetij v inkubatorju, ki bodo razdeljeni na 8 proizvodnih hal ter cca. 500 m² novih površin za potrebe skupnih ter pisarniških prostorov. Dela bodo zaključena v letu 2022.

Ocenjena vrednost investicije: 2.142.063,70 EUR, od tega sofinanciranje iz Dogovora za razvoj regjj 1.995.396,00 EUR

Poslovna infrastruktura v IOC Neverke

 

Projekt Poslovna infrastruktura v IOC Neverke združuje dve investiciji ,in sicer čistilno napravo 400PE in komunalno infrastrukturo. Za oba projekta je Občina Pivka pridobila sredstva za sofinanciranje v okviru Dogovora za razvoj Primorsko notranjske razvojne regije, z namenom vzpostavitve podpornega okolja za rast in razvoj podjetij. Dela bodo zaključena v letu 2022, vrednost investicije pa je 920.000 EUR, od tega sofinanciranje iz Dogovora za razvoj regij 800.000 EUR.

 

Tourne mobil se seli v Pivko

Konec marca 2021 je podjetje Tourne mobil d.o.o. iKz Vrhnike kupilo večino kompleksa cone Javor, ki leži v samem centru Pivke in obsega preko 8ha površin.  Podjetje Tourne mobil d.o.o. ima vzpostavljeno proizvodnjo avtodomov v IOC Vrhnika in jo namerava preseliti v Pivko.  »V Občini Pivka smo izredno veseli prihoda novega podjetja v degradirano območje, ki obsega velik del naselja Pivka, saj bo po letih propadanja končno zaživelo. Ker pa je v občini kot pomembna priložnost prepoznan tudi turizem, smo toliko bolj veseli dejavnosti, ki se bo tu izvajala.  Verjamemo, da lahko podjetje, ki je novi lastnik kompleksa ustvari sinergijo lokacije,  turistične prehodnosti ter lesarskih izkušenj in ustvari uspešno zgodbo, obenem pa lokalna skupnost pridobi urejen center občine ter dobra delovna mesta,« pravi župan.

 

Prenove cest

V letu 2021 in 2022 se izvaja prenova ceste med Parjami in Jurščami. Dela bodo zaključena do  konca oktobra 2022, vrednost investicije pa je  647.940 EUR, od tega sofinanciranje MORS 500.000 EUR.

V letošnjem letu bo izvedena delna razširitev vozišča in preplastitev lokalne ceste LC 315021 Neverke – Dolnja Košana od odcepa iz regionalne ceste R3-622/6848 do Neverk HŠ 32 ter izvedbo kablovoda. Ta odsek je dotrajan in potreben obnove. Podpisana je pogodba z izvajalcem del, dela bodo zaključena sredi leta. Vrednost del znaša 82.000 €.

 

PIVKA.KRAS.PRESIHA

Občina Pivka vodi dveletni projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA, s katerim bodo prispevali k ohranjenosti in izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in življenjskih okolij. Pomemben sklop aktivnosti je namenjen aktivnostim za ozaveščanje in sodelovanju s prebivalci in drugimi ključnimi deležniki (lastniki in upravljavci zemljišč) ter krepitvi infrastrukture za obiskovalce. Trimilijonski projekt, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, bčina Pivka izvaja v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica in Univerzo na Primorskem, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Ekomuzej 

V sklopu projekta izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov krajinskega parka pivška presihajoča jezera je predvidena nadgradnja interpretacije v in ob Ekomuzeju pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi. Za izvedbo projekta bo v kratkem objavljen javni razpis. Gradnja bo potekala predvidoma v drugi polovici letošnjega leta in prvi polovici leta 2023.

Gradnja stanovanj v Pivki

Občina je v začetku leta odkupila 6811 m2 zemljišča za Zdravstveno postajo v Pivki za potrebe izgradnje neprofitnih stanovanj kar nameravamo realizirati skupaj z Stanovanjskim skladom RS. Namreč 2013 sprejet Občinski podroben prostorski načrt za območje središča Pivke je predvideval na območju za zdravstveno postajo izgradnjo doma za starejše občane z varovanimi stanovanji. Glede na to, da gradnja doma starejših občanov poteka na Bedinku, je občina pristopila k spremembi prostorskega akta ter izdelavi dokumentacije za izgradnjo neprofitnih stanovanj, namenjenih predvsem mladim družinam.

Občina skupaj z zasebnim lastnikom zemljišča na lokaciji Radohovska cesta pripravlja spremembo prostorskega načrta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo cca 40 stanovanj za prodajo.

 

Gradnja vrtca Pivka

Na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja je predvidena izgradnja 2. faze vrtca Vetrnica, ki obsega dodatnih 8 oddelkov. V letu 2022 je predvidena preveritev širitve še za dva oddelka, rešitev lesene izvedbe, možnosti sofinanciranja ter izdelava projektne dokumentacije, v 2024 pa gradnja.

Gasilci s prenovljenim domom in novim gasilskim vozilom

V večnamenskem objektu na naslovu Dolnja Košana 48 imata lastniške prostore trgovina in gostilna, Občina Pivka pa je lastnica dveh stanovanj in dela objekta kjer ima prostore gasilsko društvo Košana. Za potrebe delovanja gasilskega društva je nujno zagotoviti ustrezne površine za kar je predvidena izgradnja prizidka na vzhodni strani objekta.

Z dozidavo prizidka in rekonstrukcijo obstoječih prostorov je predvideno zagotoviti cca 320 m2 neto površin. Dve veliki garaži za gasilska vozila zavzemata  220m2, ostali spremljajoči prostori ( vhod, predprostor, garderoba, pralnica-sušilnica, sejna soba, čajna kuhinja, sanitarije, shrambe)  pa še  100m2 površin.

Občina Pivka in  PGD Pivka sta z ponudnikom  Rosenbauer d.o.o. podpisala pogodbo o dobavi gasilskega vozila GVGP-2 za potrebe PGD Pivka. Večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP-2 je namenjeno prevozu osnovne enote za gašenje gozdnih požarov in potrebne opreme. Služi za gašenje manjših in srednje velikih požarov v naravnem okolju, lahko pa je tudi osnovna enota gašenja velikih gozdnih požarov. Pogodbena vrednost znaša 290.000 €, dobava vozila pa je načrtovana maja prihodnje leto.

Turizem

Na področju turizma bo občina opravila celovito ureditev kompleksa Ravne, saj  izjemna naravna in kulturna dediščina dvorca Ravne predstavljata velik potencial za oživitev kompleksa v celoti. To pomeni obnovo obstoječih ter izgradnjo novih  objektov ter ureditev golf igrišča na površinah okrog dvorca. Večji projekt na tem področju je tudi širitev centra o velikih zvereh Dina v sosednjih prostorih obstoječega centra.

Ureditev športnega parka v Pivki

Zaradi velikega obsega potrebnih ureditev se je pokazala potreba po postopni izvedbi v manjših sklopih, za katere bi se lažje pridobivalo sredstva. V tekočem letu se bo pripravilo dokumentacijo na nivoju idejnih rešitev, ki bo opredelila funkcionalno zaključene sklope in bo podlaga za nadaljnji razvoj športnega parka. Ocenjena vrednost investicije znaša 329.000 EUR. Projekt je predviden za prijavo za sofinanciranje iz sredstev MIZŠ.

Mladinski center Pivka

Občina Pivka namerava rekonstruirati objekt na Snežniški cesti 2 v Pivki in v novih prostorih vzpostaviti delovanje mladinskega centra in mladinskega hotela. V začetni fazi projekta je predvidena izvedba investicijske in projektne dokumentacije. Realizacija investicije bo pomembna pridobitev za mladinska društva in sekcije v občini Pivka, saj bodo tako zagotovljeni varni prostori za mlade, razvijal se bo mladinski turizem in s tem bo okolje pridobilo tudi na večji prepoznavnosti. Investicija bo zagotovila pogoje za nadaljnji programski razvoj mladinskega dela in mladinske politike, omogočeno bo skladno delovanje mladinskih akterjev.

Infrastruktura

Poleg prometne ureditve v naselju Hrastje bodo v pivki uredili tudi cesto na Suhorje, načrtovani pa so tudi novi projekti na območju državnih cest v sodelovanju z DRS.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

Ne spreglejte

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana stopili na prste kriminalcem

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana smo minulo sredo na podlagi izdanih odredb s strani Okrožnega sodišča …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja