Obvestilo

V Pivki sprejeli zaključni račun proračuna za l. 2022

Občinski svet občine Pivka se je minuli četrtek sestal na 3. redni seji.  Svetniki so potrdili skupni predlog komisije za mandatna vprašanja in odbora za družbene dejavnosti in v uredniški odbor glasila Pivški list imenovali člane: Silva Čelharja, Katarino Temkovo, Damjana Faturja, Majdo Žužek in Ireno Margon.

Imenovali so nadomestnega člana v svet javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, in sicer je bila za čas do konca mandata, do junija 2025, imenovana Jana Gržinič. Občinski svetniki so sprejeli zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2022, v katerem so bili prihodki proračuna realizirani v višini 12.760.861 evrov in odhodki v višini 12.519.453 evrov, kar pomeni približno 86 odstotno realizacijo prihodkov glede na sprejeti proračun.

 Med večjimi naložbami, ki so jih v preteklem letu izvajali v občini Pivka, je zaključek izgradnje vodovoda v sklopu operacije «Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice-1.sklop«, za katero so na Občini prejeli odobritev dodatnih kohezijskih sredstev iz EU skladov za ureditev vodovoda v Radohovi vasi in Slovenski vasi. Sanirali so usade na lokalni cesti LC 315131 na Suhorje, za katere so uspeli pridobiti sofinanciranje iz programa odprave posledic naravnih nesreč. Preplastili so nujno potrebne odseke občinskih cest in zaključili s prenovo ceste Parje – Juršče, ki jo je sofinanciralo ministrstvo za obrambo. S sredstvi iz programa Razvoj regij so zaključili z ureditvijo poslovne infrastrukture in izgradnjo inkubatorja v Industrijski coni Neverke. Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo so izvedli rekonstrukcijo ceste Ilirska Bistrica-Pivka v naselju Parje, preplastili so odsek lokalne ceste v Neverkah (R3-Neverke 32). Odkupili so objekt na Kolodvorski 11 v Pivki, v katerem bodo letos pričeli z ureditvijo petih neprofitnih stanovanj. Na območju pri Zdravstveni postaji Pivka so odkupili kompleks nezazidanih stavbnih zemljišč, na katerih je po ureditvi prostorskih planov predvidena izgradnja 52 novih stanovanj. V sklopu investicijskih vzdrževanj so obnovili streho na stanovanjskem objektu na Kolodvorski cesti 26 v Pivki, vgradili dvigalo v stanovanjskem objektu Snežniška 3, pričeli so s sanacijo strehe in obnovo fasade na objektu Kolodvorska 3 v Pivki ter zamenjali dotrajano stavbno pohištvo v občinskih stanovanjih. S sredstvi iz razpisa Interreg so v preteklem letu zaključili z obnovo strehe in zunanjega ovoja Krpanovega doma (Secap). Izvajali so aktivnosti v projektu Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov KPPPJ, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta izvajajo: izgradnjo prizidka k Eko muzeju, ureditev kalov, tematskih poti, čiščenje onesnaženih jam ter  aktivnosti vezane na ohranjanje jezer, travišč in ogroženih živalskih vrst. Projekt se zaključuje v letošnjem letu.

 

Občinski svet občine Pivka je v drugi obravnavi sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kmetije Šabec v Zagorju (parc. št. 2493 in 2239/1 – del, vse k.o. Zagorje). Z njegovo uveljavitvijo bodo načrtovane ureditve v območju kmetije Šabec pridobile pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Svetniki so podali soglasje k zadolžitvi Javnega zavoda – Parka vojaške zgodovine Pivka za pokrivanje tekoče likvidnosti. Zavod v prvih petih mesecih tekočega leta z izkupičkom iz vstopnin doseže povprečno 30 odstotkov letnih vstopnin, zaradi manjših prilivov in v izogib morebitnim likvidnostnim težavam, ima zavod možnost likvidnostnega zadolževanja. Sredstva banki bodo vrnili iz lastne tržne dejavnosti zavoda pred koncem leta 2023.

Občinski svetniki so potrdili sklep o višini letne nagrade za delo predsednikov vaških in trške skupnosti za mandatno obdobje 2022-2026. Letna bruto nagrada predsednika vaške skupnosti znaša 184,08 evrov bruto, predsednikom vaških skupnosti, ki imajo več kot 300 prebivalcev, se izplača dvojna nagrada, predsedniku trške skupnosti pa trikratna nagrada.

Občinski svet je na tokratni seji sprejel tudi Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka. Gre za povišanje cen oskrbnin zaradi dviga stroškov plač v skladu z veljavno zakonodajo, izvedenih napredovanj ter dviga materialnih stroškov in stroškov hrane. Stroški plač pedagoškega kadra so od lanskega dviga cen (1.5.2022) narasli od 12 do 16 odstotkov, poleg tega so se nekateri materialni stroški dvignili za več kot 20 odstotkov. Dvig minimalne plače za 12 odstotkov pa je vplival na dvig stroškov dela tehničnega kadra. Tako je cena za prvo starostno obdobju višja za 16 odstotkov, cena za drugo starostno obdobje za 8,84 odstotka.

Člani občinskega sveta so podali soglasje k izplačilu redne delovne uspešnosti ravnateljic Osnovne šole Košana in Osnovne šole Pivka za leto 2022, obenem pa so sprejeli tudi sklep o zagotavljanju dodatnih finančnih sredstev za pokrivanje primanjkljaja v Osnovni šoli Pivka, ki je nastal predvsem zaradi nenapovedanega dviga stroškov plač od 1.10.2022 do 31.12.2022. Primanjkljaj v Osnovni šoli Pivka je v letu 2022 znašal 6.673,35 evrov.

Občinski svet je potrdil spremembo Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Pivka. Sprememba se nanaša na nepremičnino s parc. št. 4220/6 katastrske občine 2502 Radohova vas, pri kateri se zaznamba javne kulturne infrastrukture izbriše, status javne infrastrukture na področju kulture pa pridobi nepremičnina s parc. št. 4229/18 k.o. Radohova vas, po tem, ko bo nepremičnina postala last občine Pivka. Nepremičnini bosta predmet menjave, in sicer bo občina v zameno za nepremičnino 4220/6 pridobila nepremičnino 4229/18, obe k.o. Radohova vas, na kateri je že zgrajeno parkirišče v Parku vojaške zgodovine Pivka ter javna infrastruktura.

Svetniki so potrdil Sklep o pridobitvi statusa grajenega vodnega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino s parc. št. 2466/4 katastrske občine 2493 Volče. Na nepremičnini se v naravi nahaja napajališče-kal oziroma lokev. Občina Pivka in vodilni partner projekta ReNature, Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, si v projektu ReNature prizadevata obnoviti omenjeni kal, s čimer bosta prispevala k varstvu evropsko pomembnih vrst Nature 2000, varstvu dvoživk in širjenju njihovega življenjskega prostora. Za izvedbo obnovitvenih del je potrebno urediti lastništvo nepremičnine.

Sprejet je bil tudi sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v katastrski občini 2498 Narin, ki predstavljajo ostanke ceste po rekonstrukciji in so v naravi dvorišča. Status javnega dobra lokalnega pomena-odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij OŠOEK Pivka, pa se ukine tudi pri nepremičnini 1384/10 k.o. Petelinje, kar je predpogoj za nadaljnje razpolaganje z nepremičnino.

Vezano na nepremičnino 1384/10 k.o. Petelinje je Občinski svet sprejel tudi Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v občini Pivka. Spremembe se nanašajo na območje »košarkarsko igrišče Pivka s pripadajočimi objekti«, in sicer se nepremičnina 1384/10 k.o. Petelinje izvzame iz statusa javnega športnega objekta, sklep pa se v tem delu novelira z novimi parcelnimi številkami.

Občinski svetniki so tudi potrdili letošnje občinske nagrajence, ki jih bo vodstvo občine Pivka predstavilo na tiskovni konferenci še pred osrednjo prireditvijo ob občinskem prazniku.

 Fotografija:

3.redna seja občinskega sveta občine Pivka

 Grafika:

Največje naložbe v občini v letu 2022

Odhodki-poraba po področjih

Ne spreglejte

Našo regijo bogati 13 obetavnih podjetniških zgodb

DIATONIČNE HARMONIKE IZ LIPOVEGA LESA IN POBEG V TROPSKI GOZD STA LETOŠNJI ZMAGOVALNI POSLOVNI IDEJI …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja