Obvestilo

Pivka: potrjen rebalans proračuna za leto 2024

Pivški občinski svet je 11. sejo pričel s kadrovskimi zadevami z obravnavo predlogov kandidatov za imenovanje v svet OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in v petčlanski svet imenoval Tjašo Smrdel in Ano Žužek Barle.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata Iztoku Zadniku, članu sveta javnega zavoda OŠ Košana, zaradi odstopa in  potrdili nadomestno članico Martino Celin v svet JZ OŠ Košana.

Občinski svet je obravnaval Rebalans proračuna za leto 2024 in ga sprejel po skrajšanem postopku. Prihodki proračuna so planirani v višini 11.615.604,13 evrov, odhodki pa v višini 14.347.861,62 evrov. Načrtovana je dolgoročna zadolžitev v višini 2.470.000,00 evrov za financiranje investicij v javno infrastrukturo, za odplačilo kreditov bo namenjeno 373.373,80 evrov. Med največje letošnje naložbe sodi dokončanje rekonstrukcije in dozidave gasilskega doma v Košani, dokončanje izgradnje zadnje faze kanalizacije v Zagorju, nakup zemljišč za širitev industrijske cone v Neverkah, začetek izgradnje komunalne infrastrukture v Trnju, ter dokončanje obnove objekta na Kolodvorski 11, kjer bomo uredili 5 stanovanj.

Mrežni podjetniški inkubator – nova investicija

Z rebalansom smo v proračun dodali novo investicijo v višini 420.000 evrov za Mrežni podjetniški inkubator. Sredstva bodo namenjena nakupu objektov in zemljišč, kjer bodo urejeni prostori za širitev podjetniškega inkubatorja. Nove površine bodo na voljo mladim podjetjem za izvajanje dejavnosti v okviru mrežnega podjetniškega inkubatorja. Projekt bo prijavljen za sofinanciranje iz Dogovora za razvoj regij iz sredstev Evropske Kohezijske politike. Z rebalansom so se zagotovila tudi dodatna sredstva za preplastitev odsekov občinskih cest, za prenovo fasade na telovadnici v Košani in sredstva za ureditev novega oddelka vrtca v Šmihelu z zunanjim igriščem.

Spremembe in dopolnitve OPPN za Eko vrtec Pivka

Svetnice in svetniki so v prvem branju obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Eko Vrtec Pivka.

Občina Pivka načrtuje širitev obstoječega vrtca, da bi zadostila potrebam po otroškem varstvu, izboljšala funkcionalnost prostorov in znižala stroške delovanja. Prvotno zasnovo 12-oddelčnega vrtca v obliki vetrnice, sprejeto leta 2010, bodo nadgradili na 20-oddelčni vrtec. Območje širjenja, ki zajema okoli 1,2 ha, omogoča racionalnejšo rabo prostora. Načrt vključuje dodatnih 8 oddelkov v podkleteni etaži jugovzhodnega kraka in v novi nadstropni etaži severnega kraka vrtca ter preoblikovanje zunanjih igralnih površin in parkirišč.

Postopek priprave in sprejemanja sprememb Občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) je že v teku. Javna razgrnitev osnutka je potekala od 8. maja do 8. junija 2024, vendar udeležbe javnosti ni bilo. Naslednji koraki vključujejo izdelavo predloga SD OPPN, pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora na podlagi katerih bo izdelan usklajen predlog SD OPPN, ki bo obravnavan in sprejet na seji OS Občine Pivka.

V nadaljevanju seje je občinski svet soglašal z odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju patronaže in nege na domu po hitrem postopku.. Občina je pridobila vsa potrebna soglasja, vključno s soglasjem ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  V jeseni je načrtovana objava razpisa za podelitev koncesije.

Svetnice in svetniki so sprejeli sklep o soglasju k sistemizaciji v vrtcih Pivka in Košana.

Sklep o soglasju k sistemizaciji oddelkov v Vrtcu Pivka opredeljuje oblikovanje enajstih oddelkov, med katerimi so štirje oddelki prvega starostnega obdobja, en kombiniran oddelek in šest oddelkov drugega starostnega obdobja. Za učinkovito delovanje vrtca so določena delovna mesta, vključno z vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalnimi delavci, organizatorjem prehrane, računovodjo, tajnikom, čistilkami, hišniki, računalničarjem in kuharji. Vrtec Pivka bo od 1. septembra 2024 uporabljal fleksibilni normativ v dveh oddelkih prvega starostnega obdobja in štirih oddelkih drugega starostnega obdobja. Staršem, katerih otroci ne bi dobili mesta v Vrtcu Pivka, bodo povrnjeni potni stroški za prevoz v Vrtec Šmihel ali Vrtec Košana. Občinski svet je pooblastil župana, da med šolskim letom prilagaja normative glede na število otrok, z možnostjo oblikovanja dodatnih oddelkov ali zmanjšanja obstoječih.

Občinski svet je potrdil tudi sklep o soglasju k sistemizaciji oddelkov v Vrtcu Košana, ki določa oblikovanje štirih oddelkov: dveh heterogenih oddelkov prvega starostnega obdobja (1-2 leti) z normativom 10 otrok, enega homogenega oddelka drugega starostnega obdobja (3-4 leti) z normativom 17 otrok, ter enega heterogenega oddelka drugega starostnega obdobja (3-6 let) z normativom 19 otrok. Za učinkovito delovanje vrtca so določena delovna mesta, vključno s pomočnikom ravnatelja, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalnim delavcem, organizatorjem prehrane, računovodjem, računalničarjem, perico, čistilko, hišnikom in kuharico. Staršem, katerih otroci ne bi dobili mesta v Vrtcu Pivka, bodo povrnili potne stroške za prevoz v Vrtec Košana.

Svet je obravnaval in sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri dveh nepremičninah. Prva je v katastrski občini 2506 Palčje (parc. št. 1703/9, 35 m²), ki predstavlja zelenico ob objektu Palčje 48. Del cestišča poteka po zemljišču v lasti lastnika stavbe Palčje 48, medtem ko je del javnega dobra v njegovi uporabi. Občina Pivka je pridobila soglasje vaške skupnosti Palčje za parcelacijo in ukinitev javnega dobra. Na nepremičnini ni zgrajene javne infrastrukture. Druga nepremičnina je v katastrski občini 2507 Trnje (parc. št. 2698/3, 118 m²), ki predstavlja z zidom ograjen vrt, ki je že dolgo v uporabi objekta Trnje 63. Lastnik objekta je vložil vlogo za nakup tega dela nepremičnine. Občina je pridobila soglasje vaške skupnosti Trnje za parcelacijo in ukinitev javnega dobra. Parcelacija je izvedena tako, da zagotavlja zadostno širino javnega dobra.

Svetnice in svetniki so podali svoje pobude in vprašanja. Odgovore bodo prejeli do naslednje seje občinskega sveta, ki je načrtovana v začetku septembra.

Občina Pivka

 

Ne spreglejte

Pivška vaga na placu pri balincu zaživela v prenovljeni podobi

Konec junija je Trška skupnost Pivka odprla obnovljeno vago na placu pri balincu. V sklopu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja