Obvestilo

Pivški svetniki potrdili investicijsko naravnan proračun v prvem branju

Svetniki in svetnice občinskega sveta Občine Pivka so obravnavali osnutek proračuna za leto 2024 in ga potrdili v prvem branju. Prihodki proračuna so načrtovani v višini 11.020.892 evrov, odhodki v višini 12.241.786 evrov. Za prihodnje leto je načrtovana tudi dolgoročna zadolžitev v višini do 1.580.000 evrov za financiranje investicij v javno infrastrukturo, za odplačilo kreditov bo namenjeno 423.373 evrov.

Med večje investicije, ki so načrtovane v osnutku proračuna za leto 2024, sodi zaključek dozidave gasilskega doma v Košani in izgradnje kanalizacije v Zagorju, ki je vezana na porabo sredstev iz koncesijske dajatve. V Palčju bomo začeli z ureditvijo poslovilne vežice, v sklopu izgradnje komunalne infrastrukture na Radohovski poti bomo uredili vodovod, pločnik, javno razsvetljavo in širitev ceste s podpornimi zidovi, v planu so tudi krajše preplastitve odsekov javnih cest po vaseh. Iz pridobljenih sredstev na razpisu v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, je načrtovana izgradnja komunalne infrastrukture Trnje, in sicer je za obdobje 2024-2026 predvidena ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in ureditev cestišča. Za potrebe širitve IOC v Neverkah je načrtovan odkup novih zemljišč ter priprava projektne dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture.

Uspešni pri pridobivanju sofinancerskih sredstev

S sofinancerskimi sredstvi na razpisu iz Načrta za okrevanje in odpornost bomo na objektu Kolodvorska 11 uredili 5 neprofitnih stanovanj, v sklopu večjih investicijskih vzdrževanj stanovanj bomo obnovili streho in dimnike na Snežniški cesti 3 ter dvoje stanovanj na Snežniški cesti 9 v Pivki.  Iz sredstev na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, sta načrtovana posodobitev športnega kompleksa Dolnja Košana in športnega kompleksa Pivka. V Zdravstveni postaji Pivka bomo  s sofinanciranjem Ministrstva za zdravstvo uredili nove prostore za dejavnost fizioterapije. Pripravili bomo dokumentacijo, ki bo vključevala spremembo OPPN za območje pri ZP Pivka, kjer je v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije predvidena izgradnja 52 novih stanovanj. Načrtujemo financiranje nakupa novega gasilskega vozila za potrebe PGD Zagorje in nabavo osebne zaščitne opreme za vsa gasilska društva v občini.

V proračunu smo načrtovali tudi sredstva, ki bodo razdeljena na javnih razpisih za področje športa, kulturne dediščine in ljubiteljske kulturne dejavnosti, sredstva za podporne aktivnosti podjetništvu, sofinanciranje programov turističnih društev ter subvencije v kmetijstvo.

Javna obravnava osnutka proračuna za prihodnje leto je trajala do 16. novembra, občinski svetniki bodo drugo branje proračuna za leto 2024 obravnavali na 7. seji v mesecu decembru.

Posodobitev občinske evidence NUSZ

Občinski svetniki so potrdili tudi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v prvi obravnavi. Določbe veljavnega odloka so delno neskladne z veljavno področno zakonodajo, zato je Občina pristopila k pripravi novega odloka, v pripravi pa je tudi posodobitev celotne občinske evidence NUSZ, ki bo podlaga za odmero nadomestila v prihodnjem letu. Bistvene predlagane spremembe so: znižanje števila območij iz petih na tri, združevanje različnih poslovnih obremenitev v enotno skupino in ločitev športno-turističnih dejavnosti v samostojni namen, uporaba podatkov uradnih evidenc geodetske uprave RS ter vzpostavitev lastnih evidenc, kjer le-te še ne obstajajo (nezazidana stavbna zemljišča ter evidence zunanjih poslovnih površin).

V mesecu novembru je načrtovana potrditev odloka in v decembru izvedba javne razgrnitve evidenc nadomestila, na katero bodo preko pošte vabljeni vsi lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki so vključene v evidence. Javna razgrnitev evidenc bo trajala mesec dni. V tem času bo Občina sprejemala pobude in pritožbe zainteresirane javnosti. Glede same izvedbe in organizacije javne razgrnitve, bo Občina javnost še dodatno obvestila, je pojasnila direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel.

Obravnava odlokov

Občinski svetniki so obravnavali prvo branje Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka« ter Odloka o ustanovitvi zavoda Javni zavod-Turizem Pivka. V obeh primerih gre za  uskladitev odlokov z novim Zakonom o javnih financah ter Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Po spremembi Zakona o javnih financah javni zavod, ki poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu, le – to lahko izvaja le, če bo z izvajanjem zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Zaradi spremembe zakonodaje je smiselna okvirna razmejitev javne službe in tržne dejavnosti javnih zavodov, kar je potrebno pravno urediti z odlokom. Ustanovitelj mora do konca leta 2023 uskladiti akt o ustanovitvi javnega zavoda z novim 119.a členom Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS.

Občinski svetniki so obravnavali prvo branje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka. Kategorizacija občinskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest, ki se spreminja v skladu s potrebami in razvojem občine. V osnutek odloka je dodana nova cesta v IOC Neverke ter dostopna pot na igrišče v Drskovčah in Novi Sušici ter na Bedink do doma starejših, v Petelinjah do Lesnine ter v Narinu proti Šilentabru. Nekateri odseki javnih poti v Selcah, Slovenski vasi, Suhorju, Palčju, Pivki, Dolnji Košani in Novi Sušici ter Drskovčah so skrajšani, za izvzem iz kategorizacije se zaradi neuporabe za cestni promet predlaga javna pot v Neverkah. Vaške skupnosti so zaprošene k podaji mnenja k nameravanim spremembam.

V prvem branju je bil potrjen tudi Odlok o sofinanciranju stroškov priprave dokumentacije za obnovo stavb na območju občine Pivka. V občini Pivka je v vaških jedrih veliko praznih hiš, starejše izvedbe. Za namene bivanja so potrebne celovite obnove, nekatere rušenja in nadomestne gradnje. Ti objekti so v neposredni bližini komunalne infrastrukture. Občina želi spodbuditi prenovo teh objektov v vaških in trškem jedru na način, da bi sofinancirala stroške priprave dokumentacije za gradnjo oziroma obnovo. V predlogu odloka je načrtovano, da bi sofinancirali stroške izdelave geodetskega posnetka za potrebe DGD, izdelave dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD) in stroške izdelave projekta za izvedbo (PZI). Načrtovano je sofinanciranje izdelave dokumentacije za rekonstrukcijo stanovanjskih objektov, za spremembo namembnosti iz gospodarskega objekta v stanovanjski objekt, za rušenje starega objekta z nadomestno gradnjo, za stavbe, ki so na območju občine Pivka in so starejše od 70 let. Višina subvencije se podrobneje določi z javnim razpisom. Višina subvencije ne sme preseči 80 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov priprave dokumentacije za obnovo stavb in zanaša maksimalno 10.000 evrov za en objekt.

Občinski svetniki so obravnavali tudi drugo branje Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka ter drugo branje Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana. Odloka je potrebno sprejeti zaradi sprememb zakonodaje, in sicer Zakona o javnih financah ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Po spremembi Zakona o javnih financah javni zavod, ki poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu, le to lahko izvaja le, če bo z izvajanjem zagotovil najmanj pokritje vseh, s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Nova odloka se usklajujeta tudi z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Občinski svetniki in svetnice so podali še pobude in vprašanja, na katere bo občinska uprava odgovorila do naslednje seje.

Vir: Občina Pivka

Foto: Blaž Lenček

Ne spreglejte

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana stopili na prste kriminalcem

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana smo minulo sredo na podlagi izdanih odredb s strani Okrožnega sodišča …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja